Voor u ligt de voortgangsrapportage 2017. Wij informeren u over de voortgang van de uitvoering van de plannen uit de Begroting 2017. De focus ligt hierbij op de resultaten van het ingezette beleid. Hierdoor kan de gemeenteraad desgewenst financieel of beleidsmatig bijsturen. De basis van deze voortgangsrapportage is de besluitvorming tot en met de juni raad.

In deze voortgangsrapportage wordt in principe gerapporteerd over zaken die meer van 10% afwijken van de begroting met een minimum van € 50.000.

In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de voortgang te lezen evenals het financieel perspectief en een analyse van de financiële ontwikkelingen. In een aparte tabel worden de financiële effecten boven de € 50.000 weergegeven.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 kort ingegaan op de vaststelling van de Kadernota 2018 en amendementen en de doorwerking ervan in deze rapportage.

In hoofdstuk 4 geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2017. Er wordt door de gemeentelijke organisatie hard gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen. Het college bedankt de organisatie daarvoor.

Bij deze voortgangsrapportage is er speciale aandacht voor de voortgang van de overgehevelde budgetten vanuit het jaar 2016 naar 2017, waartoe u heeft besloten.