Voortgangsrapportage 2017 - Financieel overzicht

2017

2018

2019

2020

2021

(Per programma, per Taakveld)

Programma 0

2017

2018

2019

2020

2021

0.1

I

Informatiebeleidsplan 2017-2021

-48.000

0

0

0

0

0.1

S

Hoge beschikbaarheid Mozard en website kapitaallasten

-12.817

-13.058

-12.575

0

0

0.1

S

Meicirculaire 2017, Fonds gemeentelijke uitvoering VNG

0

-46.000

-51.000

-52.000

-51.000

0.3

S

Opschonen budget VGHS

7.056

7.056

7.056

7.056

7.056

0.4

I

Algemene adviezen

-83.400

-60.000

0

0

0

0.4

S

Aanschaf auto toezichthouder

-1.566

-1.728

-1.674

-1.620

-1.566

0.4

S

*Dekking binnen vervoer- en materialenbeheer voor auto

1.566

1.728

1.674

1.620

1.566

0.4

S

Kosten licenties Microsoft

-23.500

-23.500

-23.500

-23.500

-23.500

0.4

S

*Dekking binnen stelpost overhead voor kosten licenties Microsoft

23.500

23.500

23.500

23.500

23.500

0.4

I

Personele ontwikkelingen

-317.222

-203.462

-141.636

-119.516

0

0.4

I

Team HRM

-20.000

0

0

0

0

0.4

I

Systeemaanpassing organisatiewijziging

-114.600

0

0

0

0

0.10

I

*Dekking uit bestemmingsreserve bedrijfsvoering € 114.600

0.4

I

Verhoging budget inhuur tijdelijk personeel

-150.000

0

0

0

0

0.4

I

Overhead extra personeel jeugd 2,52 Fte toegang Jeugdhulp 2017

-50.320

0

0

0

0

0.4

I

Overhead extra personeel jeugd 2,78 Fte toegang Jeugdhulp 2018

0

-55.600

0

0

0

0.4

I

Overhead extra personeel jeugd 2,0 Fte Jeugd via reserve SD

0

-40.000

0

0

0

6.2

I

*Dekking uit begroting Jeugd voor overhead personeel (2017 € 50.320; 2018 € 95.600)

0.64

I

Verhoging voorziening Dubieuze debiteuren

-112.000

0

0

0

0

0.5

S

Vitens achtergestelde lening

15.300

12.200

8.400

6.200

3.100

0.5

S

Ophoging budget gasverbruik gemeentehuis

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0.5

I

Aanbesteding telefonie

-12.500

0

0

0

0

0.5

I

Advies realisatie Het nieuwe werken

-25.000

0

0

0

0

0.5

I

Klimatologisch onderzoek

-13.000

0

0

0

0

0.5

S

VCA afvalinzameling en accommodatiebeheer

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0.7

S

Uitkomsten meicirculaire 2017

1.926.483

3.235.311

3.293.608

3.290.465

3.443.974

0.8

S

VRF Programmabegroting 2018 en MJR 2019-2021

0

45.133

45.133

45.133

45.133

0.8

I

Correctie stelpost loon en prijsstijging VRF Begroting 2017

-24.720

0

0

0

0

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)

36.601

0

0

0

0

Totaal Programma 0 (excl. Dekking taakveld 0.10)

971.861

2.851.580

3.118.986

3.147.338

3.418.263

Programma 1

2017

2018

2019

2020

2021

1.1

S

Veiligheidsregio Flevoland ontwerpbegroting 2018-2021

0

-66.441

-66.441

-66.441

-66.441

1.1

S

Hogere wettelijke eisen VRF zonder samenwerking Lelystad Airport

0

0

-85.000

-98.000

-96.000

Totaal Programma 1

0

-66.441

-151.441

-164.441

-162.441

Programma 2

2017

2018

2019

2020

2021

2.1

S

Herinrichting De Helling-De Noord naar 2018 - kapitaallasten

-11.000

-16.800

-16.600

-16.400

-16.200

2.1

S

Fietspad de Zuid - kapitaallasten

-11.000

-16.800

-16.600

-16.400

-16.200

2.1

I

Fietspad de Zuid verplicht activeren

300.000

0

0

0

0

2.1

I

Budgetoverheveling Ral en Pierland naar 2018

110.310

-110.310

0

0

0

2.1

I

*Dekking voorziening onderhoud bruggen voor Ral en Pierland

-21.500

21.500

0

0

0

0.10

I

Dekking uit Bestemmingsreserve zware beschoeiingen voor Ral en Pierland (2018: € 88.810)

2.1

S

Beheerplan Wegen 2016-2020 aframing stelpost loon en prijscompensatie

50.000

75.000

100.000

100.000

100.000

2.2

S

Parkeervisie (deels voor De Helling-De Noord) - kapitaallasten

0

-8.433

-12.880

-12.727

-12.573

2.2

I

Herinrichting De Helling-De Noord naar 2018 - verplicht activeren

230.000

0

0

0

0

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)

-23.970

0

0

0

0

Totaal Programma 2 (excl. Dekking taakveld 0.10)

622.840

-55.843

53.920

54.473

55.027

Programma 3

2017

2018

2019

2020

2021

3.2

I

Budgetoverheveling Pleisterplaatsen naar 2018

80.000

-80.000

0

0

0

3.2

I

Internet Buitengebied vrijval i.v.m. verstrekken lening

64.000

0

0

0

0

3.4

I

Bijstelling nog te realiseren opbrengsten toeristenbelasting 2016 en 2017

-55.000

0

0

0

0

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)

-82.050

0

0

0

0

Totaal Programma 3

6.950

-80.000

0

0

0

Programma 4

2017

2018

2019

2020

2021

4.2

S

Huisvesting Passend Onderwijs vrijval kapitaallasten

44.169

63.567

62.546

61.525

60.504

4.2

S

Huisvesting Passend Onderwijs realiseren kleinschalige aanpassingen

-44.169

-44.169

-44.169

-44.169

-44.169

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)

-24.713

0

0

0

0

Totaal Programma 4

-24.713

19.398

18.377

17.356

16.335

Programma 5

2017

2018

2019

2020

2021

5.1

I

Buurtsportcoaches

-177.134

0

0

0

0

5.2

S

Buitensportaccommodaties vaststellen beheerplan

85.290

57.863

44.834

-8.266

-50.698

5.4

S

Verhoging gemeentelijke bijdrage NLE

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

5.4

I

Budgetoverheveling Pioniersbarak naar 2018

70.000

-70.000

0

0

0

5.7

I

Afrondingskosten Meerpaalplein

-17.500

-6.100

-6.100

0

0

5.7

S

Loonindexatie openbaar groen

-23.263

-23.263

-23.263

-23.263

-23.263

Totaal Programma 5

-76.607

-55.500

1.471

-45.529

-87.961

Programma 6

2017

2018

2019

2020

2021

6.1

I

Vergoeding COA plankosten AZC

34.463

0

0

0

0

6.1

I

Extra middelen Statushouders mei-circulaire 2017

-234.802

0

0

0

0

Div.

I

Tekort Jeugd

0

-1.480.743

0

0

0

0.10

I

Dekking uit Bestemmingsreserve SD voor tekort jeugd (2018: € 1.480.743)

Div.

I

Evaluatie beleidsplan SD 2015-2018, Nw sturingsinstrument

-125.000

0

0

0

0

0.10

I

Evaluatie beleidsplan SD 2015-2018, Nw sturingsinstrument dekking uit reserve SD (2017: € 125.000)

Div.

I

Capaciteit beleid en bedrijfsvoering

-125.000

-419.243

0

0

0

0.10

I

Capaciteit beleid en bedrijfsvoering dekking uit reserve SD (2017: € 125.000; 2018: € 419.243)

Div.

S

Correctie indexering Sociaal Domein

64.828

64.828

64.828

64.828

64.828

6.1

I

Versterking alg. voorzieningen Wmo

-335.000

-385.000

0

0

0

6.1

I

Versterking alg. voorzieningen Wmo dekking uit stelpost WMO

335.000

385.000

0

0

0

6.2

I

Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet

-90.000

-280.300

0

0

0

6.2

I

Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet dekking uit stelpost WMO

90.000

138.733

0

0

0

6.2

I

Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet dekking uit pos. taakstelling WMO

0

141.567

0

0

0

6.2

S

Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 Jeugdhulp

-1.228.537

-1.596.925

-1.596.925

-1.657.614

-1.659.631

6.2

I

Dekking overhead personeel Jeugd (zie taakveld 0.4 overhead)

50.320

95.600

0

0

0

6.3

S

Nader voorlopig budget 2017 doeluitkering

842.719

842.719

842.719

842.719

842.719

6.3

S

Nader voorlopig budget 2017 uitgaven

-842.719

-842.719

-842.719

-842.719

-842.719

6.3

S

Bijdrage vanuit het rioleringsplan ter dekking van kwijtscheldingen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

6.3

S

Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 P-wet Armoedebestrijding kinderen

-193.873

-200.873

-200.873

-200.873

-200.873

6.4

I

Opvang en beschermd wonen

150.286

0

0

0

0

0.10

I

Opvang en beschermd wonen storting in reserve SD (2017: € 150.286)

6.4

S

Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 P-wet Participatie

-10.884

38.220

38.398

38.324

-4.797

6.4

S

Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 P-wet WSW

251.230

229.491

215.232

194.246

202.726

6.6

S

Nieuwe aanbesteding inkoop hulpmiddelen

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

6.6

S

Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 WMO Huishoudelijk

-95.976

-122.918

-122.918

-123.546

-227.288

6.6

S

Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 WMO nieuw AWBZ

-184.557

-385.454

-383.799

-414.615

-407.043

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)

-718.106

0

0

0

0

Totaal Programma 6 (excl. Dekking taakveld 0.10)

-2.190.608

-3.603.017

-1.811.057

-1.924.250

-2.057.078

Programma 7

2017

2018

2019

2020

2021

7.1

S

Gezond in de Stad mei-circulaire 2017

0

-94.846

-94.846

-94.846

-94.846

7.2

S

Kwijtschelding riool

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

7.4

S

Programmabegroting 2018 OFGV incl. gevolgen kostprijssystematiek

0

-132.200

-132.200

-132.200

-132.200

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)

35.000

0

0

0

0

Totaal Programma 7

10.000

-252.046

-252.046

-252.046

-252.046

Programma 8

2017

2018

2019

2020

2021

8.1

I

Vrijval project Herinrichting De Noord - kwaliteitsslag Hanzekwartier

300.000

0

0

0

0

8.1

S

Verplicht activeren voorbereidingskosten

40.080

40.080

30.000

30.000

30.000

8.3

I

Minder baten omgevingsvergunningen

-250.000

0

0

0

0

Totaal Programma 8

90.080

40.080

30.000

30.000

30.000

Totaal Voortgangsrapportage 2017 (excl. dekking bestemmingsreserves)

-590.197

-1.201.789

1.008.210

862.901

960.099

Dekking bestemmingsreserves (taakveld 0.10)

991.552

1.988.796

0

0

0

Totaal Voortgangsrapportage 2017 (incl. dekking bestemmingsreserves)

401.355

787.007

1.008.210

862.901

960.099