Op 29 juni 2017 heeft uw raad de Kadernota 2018 vastgesteld. De Kadernota 2018 is het kaderstellend document voor het opstellen van de Begroting 2018-2022 en omvat het nieuw beleid voor de komende periode.

De Kadernota is vastgesteld inclusief een aantal moties en amendementen. Enkele daarvan hebben financiële effecten. Deze financiële gevolgen met de exacte doorrekening zullen wij meenemen bij het opstellen van de Begroting 2018 en verder.

In de onderstaande tabel is voor het actuele financiële beeld een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het incidentele en structurele begrotingsresultaat meerjarig.

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Begrotingsresultaat na Kadernota 2018 (excl. moties en amendementen)

-4.050.781

-2.126.258

-411.229

-869.163

791.671

Waarvan incidenteel resultaat

5.044.030

2.999.823

782.000

1.527.378

25.600

Structureel begrotingsresultaat na besluitvorming Kadernota 2018

993.249

873.565

370.771

658.215

817.271

Moties en amendementen met financieel effect bij Kadernota 2018

Watertappunten

0

-2.790

-3.276

-3.222

-3.168

Subsidie Cultuureducatie: educatief erfgoedproject “100 jaar Zuiderzeewet"

0

-15.000

0

0

0

Twee openbare Wi-Fi-hotspots Swifterbant en Biddinghuizen - solarbankjes

0

-11.000

0

0

0

Doorontwikkeling Wi-Fi centrum

0

-5.000

0

0

0

Stand na vaststelling Kadernota 2018 - totaal resultaat

-4.050.781

-2.160.048

-414.505

-872.385

788.503

Waarvan incidenteel resultaat

5.044.030

3.030.823

782.000

1.527.378

25.600

Beginstand voortgangsrapportage structureel begrotingsresultaat 2017-2021

993.249

870.775

367.495

654.993

814.103