Beleidsinhoudelijke koers

Halverwege het jaar liggen we op koers om de ambities zoals we die gesteld hebben bij de Programmabegroting 2017 uit te voeren; het betreft het laatste volledige jaar van het Collegeprogramma 2014-2018.

We gebruiken deze Voortgangsrapportage om een zo goed mogelijk actueel beeld te schetsen van de stand van zaken van alle ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven die we ons tot doel hebben gesteld. Graag bieden we uw raad het inzicht op onze voortgang en eventuele bijstellingen.

Financieel perspectief

Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat, het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven.
Het (positieve) financiële resultaat van de Voortgangsrapportage 2017 is in onderstaande tabel te lezen:

Financieel effect Voortgangsrapportage 2017

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo lasten en baten Voortgangsrapportage (x 1.000):

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

402

787

1.008

863

960

Totaal meerjarig effect Voortgangsrapportage 2017

402

787

1.008

863

960

Door dit positieve resultaat presenteren we onderstaand het aangepaste meerjarige begrotingsresultaat op basis van de huidige inzichten.
Deze resultaten nemen wij mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021. Het financieel perspectief voor de periode 2017-2021 ziet er na verwerking van
de effecten van deze Voortgangsrapportage 2017 als volgt uit:

Financieel perspectief 2017-2021

2017

2018

2019

2020

2021

Structureel begrotingsresultaat na besluitvorming Kadernota 2018

993

871

367

655

814

Financieel effect Jaarrekening 2016 (incidentele mutatie)

-28

0

0

0

0

Financieel effect Voortgangsrapportage 2017 (structurele + incidentele mutaties)

401

787

1.008

863

960

Stand na Voortgangsrapportage 2017

1.367

1.658

1.376

1.518

1.774

Waarvan incidenteel te dekken lasten Voortgangsrapportage

-1.150

-420

-148

-120

0

Structureel begrotingsresultaat na Voortgangsrapportage 2017

2.517

2.077

1.523

1.637

1.774

Analyse financiële ontwikkelingen

Financieel effect Voortgangsrapportage

Zoals de tabel aangeeft is het financieel perspectief met het actuele beeld structureel sluitend. De mutaties in de Voortgangsrapportage leveren een positief effect op voor het financieel meerjarenperspectief. Voor het jaar 2017 is dit een voordelig effect van € 401.000. Ook  voor de jaren daarna is het financiële effect van deze rapportage voordelig, oplopend naar € 960.000.

Structureel begrotingsresultaat na Voortgangsrapportage

Het structurele beeld (de jaren 2018-2021) laat per saldo positieve ontwikkelingen zien. Alle jaren vertonen een positief resultaat met een structureel begrotingsresultaat  van € 2.517.000 in 2017 tot € 1.774.000 in 2021. Een kanttekening bij deze positieve ontwikkelingen is dat er nog een aantal wijzigingen bij de Slotrapportage 2017 verwerkt zullen worden en verder zijn de uitkomsten van de Septembercirculaire nog niet gepubliceerd op dit moment.

De belangrijkste oorzaak van deze positieve meerjarige financiële ontwikkeling is de uitkomst van de Meicirculaire 2017. (met uitzondering van het jaar 2017: hier is een nadeel van € 69.000 voor het begrotingssaldo). In een aparte raadsbrief bent u over de uitkomsten geïnformeerd.

Analyse effecten hoger dan € 50.000

De belangrijkste oorzaken (effect hoger dan € 50.000) van de budgettaire consequenties in deze rapportage zijn in onderstaande tabel te lezen:

Onderwerp

Voordeel/Nadeel

I/S

2017

2018

2019

2020

2021

Verwerking van de Meicirculaire 2017 voor de algemene uitkering gemeentefonds

nadelig > voordelig

S

-      69.000

687.000

733.000

617.000

632.000

Verhoging budget algemene adviezen

nadelig

I

-      83.400

-     60.000

Personele ontwikkelingen

nadelig

I

-    317.122

-   203.462

-       141.636

-   119.516

Verhoging budget inhuur tijdelijk personeel

nadelig

I

-    150.000

Verhoging voorziening Dubieuze debiteuren

nadelig

I

-    112.000

Hogere wettelijke eisen VRF zonder samenwerking Lelystad Airport

nadelig

S

-         85.000

-     98.000

-     96.000

Verplicht activeren van kredieten; hiervoor komen structurele kapitaallasten terug in de begroting

voordelig

I

830.000

Aframing stelpost loon- en prijscompensatie Beheerplan Wegen

voordelig

S

50.000

75.000

100.000

100.000

100.000

Internet Buitengebied vrijval i.v.m. verstrekken lening

voordelig

I

64.000

Bijstelling nog te realiseren opbrengsten toeristenbelasting 2016

nadelig

I

-      55.000

Buitensportaccommodaties vaststellen beheerplan

voordelig > nadelig

S

85.000

58.000

45.000

-       8.000

-     51.000

Nieuwe aanbesteding inkoop hulpmiddelen

voordelig

S

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Programmabegroting 2018 OFGV incl. gevolgen kostprijssystematiek

nadelig

S

-   132.200

-       132.200

-   132.200

-   132.200

Activeren voorbereidingskosten

voordelig

S

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Minder baten omgevingsvergunningen

nadelig

I

-    250.000

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de diverse Programma's in hoofdstuk 4 van deze Voortgangsrapportage 2017.

Nog te verwerken financiële effecten Slotrapportage 2017

Onderstaande ontwikkelingen worden wel bij deze voortgangsrapportage gemeld, maar pas bij de slotrapportage 2017 financieel door vertaald:

  • Principe akkoord CAO gemeenten per 1 mei 2017;
  • Personele ontwikkelingen;
  • Correctie prijsstijgingen en inflatie bij de post voorzieningen.

Budgetoverhevelingen

Bij deze Voortgangsrapportage wordt voorgesteld om € 260.000 over te hevelen van 2017 naar 2018.
N.B. De budgetoverhevelingen die vanuit de jaarrekening 2016 naar 2017 (besluitvorming jaarrekening 2016) nu ook technisch gemuteerd worden betreft een totaalbedrag van € 777.238 incidenteel nadelig. Deze projecten worden in 2017 uitgevoerd.