Extra taken griffie

Met de uitbreiding van de uren kan recht gedaan worden aan het met de werkgeverscommissie afgesproken takenpakket van de griffie. Financieel geen afwijkingen.

Regionale samenwerking

De samenwerking binnen de Regio Zwolle vindt plaats op basis van het visiedocument 2016-2020. Wij participeren hier actief in. Een accent leggen wij bij het Agri & food Innovatie cluster waarvan burgemeester A.B.L. de Jonge vanuit de Regio Zwolle bestuurlijk trekker is. De afgelopen periode zijn er verschillende bijeenkomsten geweest, onder andere over de link tussen gezond voedsel en minder zorg. Maar ook over de circulaire ontwikkelingen in deze sector. In onze eigen gemeente denken we hier samen met ondernemers en de Aeres Hogeschool ook actief in mee. De Biohub Dronten is een mooi voorbeeld van de verwaarding van agrarische reststromen.

Een ander onderwerp is de ontwikkeling van Lelystad Airport. Ons inziens biedt deze ontwikkeling in economisch opzicht kansen voor het bedrijfsleven. Wethouder D.M. Vis is vanuit de Regio Zwolle bestuurlijk trekker van dit dossier. De insteek is om gezamenlijk met het bedrijfsleven verkenningen uit te voeren naar deze kansen. Ook gemeenten van buiten de Regio Zwolle zijn geïnteresseerd in deze verkenningen en sluiten waarschijnlijk aan. Begin juli is op Lelystad Airport onder voorzitterschap van wethouder Vis een bestuurlijk overleg geweest waarin een aanpak is gepresenteerd om de verkenningen concreet te maken.

Ten aanzien van de Aankoopcentrale Almere (Regionale Jeugdhulp) verwijzen wij u naar programma 6.

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

In het voorjaar 2017 is overleg gevoerd met de provincie om op een eenduidige wijze IBT te verantwoorden via de P&C cyclus. In de jaarrekening 2016 is een bijlage opgenomen met een financieel overzicht en in de paragraaf weerstandsvermogen zijn de financiële kengetallen vermeldt die overeenkomen met de door het BBV vastgestelde kengetallen.
Daarnaast wordt periodiek over een aantal afgesproken onderwerpen aan de raad verantwoord en deze verantwoordingen worden ook aan de provincie verstrekt.
Er wordt geprobeerd om deze laatst genoemde periode verantwoording te laten samenvallen met de financiële verantwoordingscyclus.

Meicirculaire 2017, Fonds gemeentelijke uitvoering VNG (2018 € 46.000 nadelig oplopend tot € 51.000 structureel)

Vanaf 1 januari 2018 vinden geen rechtstreekse betalingen aan derden meer plaats uit het gemeentefonds. De jaarlijkse bijdrage uit het gemeentefonds aan de VNG ten behoeve van het Landelijk Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang Landelijk expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang wordt vanaf 2017 omgezet in een subsidierelatie tussen het ministerie van SZW en de VNG. De betreffende middelen worden daartoe met ingang van 2017 structureel overgeheveld naar de begroting van SZW. Voor 2018 en verder is binnen de begroting gemeentefonds (artikelonderdeel bijdrage aan VNG) nog sprake van een reservering voor het Expertisecentrum, zodat de algemene uitkering alleen in 2017 hoeft te worden verlaagd.