Terreinafwerking De Noord - De Helling

In het 3de kwartaal 2017 is de planvoorbereiding voor de herinrichting van De Helling - De Noord gestart. De uitvoering van deze werkzaamheden vinden in 2018 plaats als laatste afronding van het centrum. Hier wordt ook in 2018 integraal de ontwikkeling van het dierenpark in meegenomen, zodat een samenhangend plan ontstaat. Voorwaardelijk is dat de appartementen aan de Helling (Heuvelpark) voltooid zijn. Dit is begin 2018 het geval.

Fietspad de Zuid / Actieplan Centrum Dronten - Walvisstraat

Het project aanpak verbetering fietspad De Zuid is opgenomen in een breder planconcept, namelijk dat van de Walvisstraat, De Zuid en de omgeving Open Hof. In de Kadernota 2018 zijn hier aanvullende middelen voor aangevraagd en in mei heeft een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden met een afvaardiging van de gemeenteraad. Inmiddels is gestart met een open planproces. Met de uitvoering van delen van het plan zal in 2018 gestart worden. De totale uitvoeringsplanning wordt te zijner tijd breed gecommuniceerd.

Versteviging wegbermen

De uitvoering van het programma 'Versteviging wegbermen' verloopt conform planning.

Beheerplan Wegen 2016 - 2020 (€ 50.000 voordelig oplopend tot € 100.000 structureel)

In 2016 is het Beheerplan Wegen 2016-2020 vastgesteld. In dit voorstel is aangegeven dat de opgenomen stelpost voor loon- en prijscompensatie komt te vervallen. Deze mutatie is nu meerjarig verwerkt en levert een voordeel op het perspectief.