Voorziening dubieuze debiteuren (€ 112.000 nadelig incidenteel)

GBLT heeft aangegeven dat de door GBLT (in samenspraak met hun accountant) in 2016 ontwikkelde methode voor de risico-inschatting ten aanzien van de oninbaarheid van belastingen te optimistisch is ingeschat. Onze voorziening dubieuze debiteuren zal ten behoeve van de (Drontense) debiteuren van GBLT naar verwachting per einde boekjaar 2017 met € 112.000 moeten worden verhoogd.