Uitkomsten Meicirculaire 2017

In een afzonderlijke raadsbrief bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de Meicirculaire 2017. De financiële effecten worden zowel bij deze Voortgangsrapportage als bij de Begroting 2018 verwerkt.

Eveneens worden bij deze voortgangsrapportage de effecten van de Decembercirculaire 2016 en de te corrigeren structurele aanpassingen betreffende de uitkeringsfactor 2016 verwerkt.

In onderstaande tabel zijn alleen de effecten van de Meicirculaire 2017 weergegeven. De beginstand betreft de Decembercirculaire 2016 en de eindstand de Meicirculaire 2017. Bij de kolom "effect" is te lezen of de lasten budgettair neutraal zijn opgenomen en op welk programma dit te zien is.

Uitkomsten meicirculaire 2017

2017

2018

2019

2020

2021

Effect

Berekening beginstand

52.726

52.705

53.013

53.330

53.499

Uitkeringsfactor

Accresontwikkeling

263

1.007

1.038

908

964

Ontwikkeling uitkeringsbasis

79

0

27

107

107

Overige mutaties uitkeringsfactor

-53

80

80

53

54

Subtotaal:

290

1.087

1.144

1.068

1.125

Begrotingssaldo

Ontwikkeling uitkeringsbasis

Hoeveelheidsverschillen

-186

-284

-374

-495

-617

Subtotaal:

-186

-284

-374

-495

-617

Begrotingssaldo

WOZ

WOZ-waarden mutaties

-173

-287

-208

-128

-47

WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven

0

171

171

171

171

Subtotaal:

-173

-116

-37

44

124

Begrotingssaldo

Taakmutaties

Beëindigen betalingen derden

0

46

51

52

51

Subtotaal:

0

46

51

52

51

Lasten Programma 0

IU/DU/SU

Wmo (met name huishoudelijke hulp)

96

123

123

124

127

Lasten Programma 6 SD

Verhoogde asielinstroom - partieel effect (DU)

105

0

0

0

0

Lasten Programma 6

Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie (DU)

59

0

0

0

0

Lasten Programma 6

Gezond in de stad (DU)

0

95

95

95

95

Lasten Programma 7

Armoedebestrijding kinderen (DU)

0

7

7

7

7

Lasten Programma 6

Subtotaal:

260

225

225

225

228

3 D’s in het sociaal domein

decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU)

140

385

384

415

414

Lasten Programma 6 SD

decentralisatie jeugdzorg (IU)

1.082

1.597

1.597

1.658

1.660

Lasten Programma 6 SD

decentralisatie Participatiewet (IU)

-240

-268

-254

-233

-221

Lasten Programma 6 SD

Subtotaal:

981

1.715

1.727

1.840

1.853

Totaal verschil

1.173

2.673

2.737

2.734

2.764

Berekening eindstand

53.899

55.377

55.749

56.063

56.263

Zoals bij de toelichting in de raadsbrief is te lezen, wordt de opwaartse accres- ontwikkeling vooral door inflatiecorrectie veroorzaakt. In de huidige begroting is rekening gehouden met deze meerjarige inflatiecorrectie door de aanwezigheid van een meerjarige stelpost. Bij de definitieve opstelling van de begroting 2018-2021 hebben we de uitgavenkant volledig in beeld en kunnen we beoordelen of de stelpost voldoende dekking biedt.

De septembercirculaire zal worden gepresenteerd op Prinsjesdag, de 3e dinsdag van september. De uitkomsten hiervan worden bij de Slotrapportage 2017 verwerkt.