Begrotingswijziging 2018-2021 Veiligheidsregio Flevoland (€ 66.000 nadeel vanaf 2018 structureel)

Op 28 juni 2017 is door het veiligheidsbestuur de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Dronten komt daarmee op € 1.414.373. Dat betekent een bijdrage van € 34,74 per inwoner. De begroting van de Veiligheidsregio leidt tot een structureel nadeel van € 66.000 vanaf 2018, zoals tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2017 aan u is voorgelegd. De oorzaak hiervan is de volumegroei met 0,91%, loon- en prijsindex van 1,4% en de structurele kostenverhogingen voor arbeidshygiëne en landelijke bijdrage IFV (het Instituut Fysieke Veiligheid).

Hogere wettelijke eisen in combinatie met project Lelystad Airport (€ 85.000 nadeel vanaf 2019 structureel)

De voorgenomen samenwerking tussen Lelystad Airport en Veiligheidsregio Flevoland, waarbij de Veiligheidsregio de brandweerzorg op het vliegveld verzorgt, gaat definitief niet door. Om financiële redenen heeft Lelystad Airport ervoor gekozen om de brandweerzorg zelf uit te gaan voeren.
Nu de samenwerking niet doorgaat, zal de brandweerzorg nog steeds moeten voldoen aan de hogere wettelijke eisen van vakbekwaamheid en arbeidshygiëne. Dit betekent voor onze gemeente aan meerkosten zoals genoemd in de Kadernota 2018 een structurele last van gemiddeld € 96.000,-. In de vergadering van het Veiligheidsbestuur van september 2017 zijn de exacte consequenties duidelijk geworden van de verbroken samenwerking.