Coördinatie veiligheid (0,8 fte € 64.000 structureel)

Het eerste halfjaar van 2017 is dit (gedeeltelijk) via externe inhuur gecoördineerd in afwachting van de organisatiewijziging. In de tweede helft van 2017 wordt hier verdere invulling aangegeven.

Coördinatie evenementen (0,4 fte € 32.000 met deels dekking via legesverordening)

Aan de coördinatie van evenementen is nog geen invulling gegeven in afwachting van de organisatiewijziging. In de tweede helft van 2017 wordt de coördinatie verder ingevuld.

Aanpak (georganiseerde) criminaliteit en toegenomen taken openbare orde en veiligheid

Het ondermijningsbeeld is inmiddels door het RIEC opgeleverd. Op dit moment wordt bekeken welke prioriteiten moeten worden gemaakt, zodat plannen van aanpak kunnen worden opgesteld. Het Keurmerk Veilig Buitengebied is met een succesvolle aftrapsessie van start gegaan en het eerste werkoverleg heeft plaatsgevonden. Binnenkort worden de enquêtes voor de nulmeting  aan alle bewoners van het buitengebied verzonden. Deelnemende partijen zijn het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), de gemeente Dronten, LTO Noordoostelijk Flevoland, politie, brandweer, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Provincie Flevoland en Natuurmonumenten.

Samenwerking veiligheid

Op 30 mei 2017 heeft een heterdaadkrachtoefening van de politie met succes plaatsgevonden. Burgernet-deelnemers  hebben hierbij een belangrijke bijdrage aan het opsporen van de “daders” geleverd. Het Multimedialab van de politie heeft drie opeenvolgende dagen in de gemeente Dronten gestaan (resp. in Swifterbant, Dronten en tijdens de Op Dreefweek in Biddinghuizen). De gemeente, brandweer en MDF Flevoland (Buurtbemiddeling) hebben zich hierbij aangesloten. Deze gezamenlijke actie heeft geleid tot 52 nieuwe Waaks!-deelnemers en 160 nieuwe aanmeldingen voor Burgernet. In het najaar zal een Waaks!-informatieavond worden georganiseerd. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart. Het JIT blijft alert op allerlei vormen van jongerenoverlast en probeert in nauwe samenwerking met de VO-scholen adequaat op nieuwe trends (zoals sexting) in te spelen.

De eerste training Diamant is met succes afgesloten. Er wordt nu bekeken hoe we de resultaten goed kunnen borgen. Ook vinden gesprekken plaats over een tweede en mogelijk derde Diamanttraining voor o.a. meisjes en een jongere doelgroep vanaf 12 jaar.

Radicalisering

Er wordt nagedacht over een terugkomdag c.q. opfrisdag door de Behr-groep voor de medewerkers die ofwel de Beh- training ofwel de een- of tweedaagse trainingen door het ROR (Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering) hebben gevolgd. Om het thema polarisatie kracht bij te zetten is besloten dit jaar mee te doen aan de Week van Respect (6 t/m 12 november 2017) waarbij de focus zal liggen op het basisonderwijs en sportclubs.

Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2019

Het budget dat beschikbaar is gesteld voor het IVB 2016-2019 in combinatie met de toegekende middelen vanuit de Kadernota 2016 zijn vooralsnog toereikend.