Flevo Funfields

De afgelopen periode hebben we in samenwerking met de provincie en ondernemers gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Flevo Funfields. Dit heeft geleid tot een aantal concrete aandachtspunten. Centraal hierbij staat het vergroten van de naamsbekendheid en het creëren van een hogere belevingswaarde. We streven er gezamenlijk naar om de bestaande gebiedskwaliteiten te behouden en uit te bouwen.
Met verschillende partijen hebben we verder gekeken naar de ontwikkeling van de gondelbaan over het Veluwemeer die het recreatiegebied kan verbinden met de Veluwe. Dit heeft inmiddels geleid tot een concrete opdracht om vervolgonderzoek te doen naar de haalbaarheid van de bouw en exploitatie van deze gondelbaan.

Actieplan Centrum Dronten - Vitaliteit Winkelgebied

Belangrijkste wapenfeit in 2017 lijkt de herinrichting van het Meerpaalplein. Het plan is binnen budget en binnen de planning gerealiseerd. De reacties zijn overwegend positief.
In januari 2017 heeft een interactieve bijeenkomst met de ondernemers en bewoners plaats gevonden om het terrassen-, uitstallingen en standplaatsen beleid te evalueren. Dit leidt tot enkele bijstellingen.
Na de zomer zal het ontwerpbestemmingsplan Centrum ter visie worden gelegd. Een blijvende zorg is de vitaliteit van het centrum. De verhuurbaarheid van (winkel)panden en de omzet voor de ondernemers blijft zorgelijk. Overigens een landelijke tendens voor winkelcentra van een omvang als Dronten. We doen dit jaar een onderzoek naar de vitaliteit van onze centra en zetten daarvoor een trainee in.

Actieplan Centrum Dronten - Walvisstraat

Inhoudelijk wordt hiervoor verwezen naar programma 2 (2.1 Verkeer en Vervoer).

Sociaal economische agenda (SEA)

Er is een nieuwe versie van de Sociaal Economische Visie opgesteld. Deze is op 15 juni door de raadscommissie besproken en zal op 6 juli jl. aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In de visie benoemen we vier speerpunten die uitgewerkt zullen worden in concrete actieplannen, te weten: Agrofood, Vrijetijdseconomie, Acquisitie en Vitale Centra. De actieplannen zullen de komende kwartalen worden opgesteld.