Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

De vijf schoolbesturen hebben in 2017 een start gemaakt met een gezamenlijke uitwerking van een onderwijsvisie op huisvesting in Dronten Centrum.  De concretisering van de onderwijsvisie op huisvesting is een primaire verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, wel participeert de gemeente zowel inhoudelijk als financieel (binnen de kaders van het accommodatiebeleid).
In het kader van de uitwerking van de plannen rond Dronten Centrum (en de verdergaande samenwerking) is gestart met een vorm van evaluatie rond het Educatief Centrum in Biddinghuizen (ECB). Zowel op financieel als organisatorisch vlak wordt onderzocht of de destijds beoogde doelstellingen en ambities ook gerealiseerd zijn. Eventuele leerpunten worden meegenomen in de plannen rond huisvesting Dronten Centrum.

Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs

Na de realisatie van het onderwijsgebouw Het Perron hebben de plannen zich toegespitst op de ruimtelijke her-organisatie van de schoolterreinen aan de Educalaan (Almere College) en de Jupiterweg (Ichthus College):
- Met ingang van 1 februari 2017 is het schoolpand aan de Jupiterweg 20 buitengebruik gesteld voor onderwijs. Vanaf 1 juni 2017 wordt het pand (gedeeltelijk) gehuurd door de stichting Shoganai Judo Dronten;
- Dit schooljaar (2016/2017) wordt de verbouw aan de Educalaan 6 afgerond en de semi-permanente lokalen aan de Educalaan verwijderd en het oude brugklasgebouw en gymlokaal aan de Educalaan gesloopt.

Huisvesting Passend Onderwijs (€ 16.335 structurele vrijval vanaf 2018)

Bij het afsluiten van de investeringskredieten 2016 is het uitgangspunt wat betreft de huisvesting Passend Onderwijs aangepast. Het oorspronkelijke idee om binnen de gemeente voor passend onderwijs nieuwbouw te realiseren is verlaten. Het uitgangspunt is nu om binnen de huidige locaties zo nodig kleinschalige aanpassingen te realiseren. Om dit mogelijk te maken wordt de gemiddelde begrote kapitaallast omgezet naar exploitatiebudget. Dit levert een structurele vrijval op van begrote kapitaallasten aflopend naar € 16.000 in 2021.