Passend onderwijs en jeugdhulp

Op de samenwerkingsverbanden waar de gemeente Dronten onder valt, rusten forse financiële taakstellingen i.v.m. de vereveningsopdracht. De samenwerkingsverbanden lopen op schema voor wat betreft deze taakstellingen. Gemeente, scholen en samenwerkingsverbanden blijven zich gezamenlijk inspannen om zo veel mogelijk jongeren binnen het regulier onderwijs op te vangen. Voorbeelden van onze inzet zijn onder andere in programma 6 terug te vinden Sterk Voorschools en GGZ op school ) en ook het pas opgestarte Bestuurlijk Overleg tussen onderwijspartijen en gemeente is een voorbeeld van onze inzet.

Jeugdpreventie onderwijs/Sterk in de klas

College heeft in juli besloten het programma "sterk in de klas" te verlengen en door te ontwikkelen om tot een juiste vorm te komen. Doel van de doorontwikkeling is om deze vorm van jeugdpreventie een structurele plek te geven binnen de zorgstructuur van de school (zie ook raadsbrief 27-07/ U17.011217).

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op basis van het beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie 2015-2018 richten we ons dit jaar op de ontwikkeling op de kwaliteit van het aanbod in aansluiting op de vroegschool en wordt een evaluatie opgestart. De resultaten daarvan vormen mede de speerpunten voor het nieuwe beleidskader (2018-2021).
Vanuit het onderwijs achterstanden budget (OAB) werd een wijziging in de financiering aangekondigd die voor de Drontense situatie geen nadelige gevolgen had. Deze wijziging is vanuit het Rijk uitgesteld naar 2019.

Leerlingenvervoer

Begin 2017 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden. De huidige aanbieder, Witteveen, is als beste aanbieder uit de aanbesteding naar voren gekomen. Het nieuwe contract met Witteveen gaat in per 1 augustus 2017. Op basis van het aanbestedingsresultaat verwachten wij dat het bedrag voor leerlingenvervoer, dat in de gemeentebegroting is opgenomen, toereikend is.

Leerplicht / Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (VSV-ers)

In augustus is weer een leerplicht/ RMC verslag gedeeld met de raad (15-08/ U17.011865), waar de resultaten over het schooljaar 15/16 zijn terug te vinden.