Ontwikkeling MFG Swifterbant

De oorspronkelijk beoogde ontwikkeling van het MFG Swifterbant stond in de eerste helft van 2017 in het teken van een heroriëntatie. Deze was nodig omdat op basis van een kostenraming is vast komen te staan dat er sprake was van een sterke kostenstijging die de reikwijdte van de betrokken partijen te boven ging. Er zijn verschillende ruimtelijke modellen bestudeerd. Het resultaat hiervan is in september 2017 aan de raad gepresenteerd. Hierbij is ingegaan op de inhoud van de het te realiseren programma, de gemeentelijke rol hierin alsmede de financiële consequenties.
Voor wat betreft de huurwoningen is vastgesteld dat de ontwikkeling hiervan nog steeds passend is binnen het bestaande budget. Rode draad in de in onderzoek zijnde modellen van het MFG is de ontwikkeling en realisatie van deze woningen op de locatie Kombuis. Dit onderdeel is integraal meegenomen in het raadsvoorstel van september 2017.

Ontwikkeling fase 2 MFG Biddinghuizen

Voor de bouw van het MFG2 is door de Stichting opdracht gegeven voor het opstellen van een definitief ontwerp. De beoogde ontwikkelaar voert op dit moment een marktconsultatie uit of het DO past binnen de afgegeven financiële kaders. Afhankelijk van de uitkomst van de marktconsultatie zal een voorstel tot definitieve vaststelling beschikbare middelen aan de raad worden aangeboden (uiterlijk 4-de kwartaal)

Afrondingskosten Meerpaalplein (€ 17.500 in 2017, € 6.100 in 2018 en 2019)

In het eerste kwartaal van 2017 heeft de herinrichting van het Meerpaalplein plaatsgevonden. Een aantal eenmalige beheerkosten die in de loop van 2017 gemaakt worden en de kosten voor drie jaar (2017 t/m 2019) onderhoud en nazorg van de aangeplante bomen zijn opgenomen in de begroting.

Loonindexatie openbaar groen (€ 23.263 structureel)

Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loonindexatie van gemiddeld 1,65%. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de inflatiecorrectie die wordt ontvangen in de Algemene uitkering (zie programma 0).