Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving

Bedrag

Rapportage

Wethouder

Afdeling

Programma 5

- Budgetoverheveling Pioniersbarak

70.000

Voortg.rapp.

Van Amerongen

REO

- Budgetoverheveling Fietsknooppuntenroute

21.400

Voortg.rapp.

Vis

REO

- Budgetoverheveling Voorzieningenniveau Swifterbant

400.000

Voortg.rapp.

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Maatschappelijk fonds

20.000

Slotrapportage

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Zwembad Overboord

90.000

Slotrapportage

Van Amerongen

MO

Totaal Programma 5

601.400

Budgetoverheveling Pioniersbarak (budgetoverheveling naar 2018 € 70.000)

In juni 2017 is de grond verkocht voor het appartementengebouw bij de dierenweide. Start bouw van de appartementen wordt verwacht in december 2017. Hierdoor kan de planvorming voor de dierenweide en de directe omgeving nu worden opgepakt (zie programma 2 aangaande De Noord - De Helling). Dit najaar start de planvorming voor de openbare ruimte inclusief de aanpassing aan de dierenweide. Uiteraard zal dit gebeuren in nauwe samenwerking met het bestuur van de dierenweide. Hierdoor komt de realisering van de pioniersbarak in het zicht. De daadwerkelijk realisatie van de pioniersbarak verwachten wij 2018. Het beschikbare budget kan worden overgeheveld naar 2018.

Budgetoverheveling Fietsknooppuntenroute

Naar verwachting wordt in 2017 het project fietsknooppuntennetwerk afgerond. Het overgehevelde bedrag wordt ingezet voor betaling van het marketingplan en de aanschaf van een aantal borden.

Budgetoverheveling Voorzieningenniveau Swifterbant

Budget voorzieningenniveau zal worden betrokken bij voorziene raadsvoorstel in 3e kwartaal (zie ook voortgangsrapportage MFC Swifterbant).

Budgetoverheveling Maatschappelijk fonds

In het jaar 2012 is een Maatschappelijk Fonds (het ondersteunen van maatschappelijke organisaties met een eenmalige subsidie) in het leven geroepen. Jaarlijks wordt het restant van het fonds overgeheveld naar het volgende jaar. Het jaar 2017 is gestart met een budget van € 20.000. Tot 1 augustus 2017 zijn nog geen aanvragen voor het jaar 2017 ingediend.

Budgetoverheveling Zwembad Overboord

Het budget is ingezet voor extra onderzoek naar extra duurzaamheidsmogelijkheden voor het nieuwe zwembad en voor deskundige begeleiding bij de aanbesteding.
Tevens worden nog kosten verwacht bij het onderzoek naar mogelijkheden voor burgerparticipatie bij de beide buitenzwembaden.