Gezond in de Stad (€ 94.846 structureel 2018-2021)

Door het ministerie van VWS is aangegeven dat het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad wordt voortgezet voor de jaren 2018 t/m 2021. In de meicirculaire 2017 is aangegeven welk bedrag er wordt ontvangen. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren.