GRP 2016-2021

In het GRP 2016-2021 zijn diverse maatregelen en uit te voeren onderzoeken beschreven. De volgende zijn in 2017 opgepakt.

Onderzoek en verhelpen aantasting inprikpunten persleidingen

Het onderzoek is opgestart. De opdracht tot uitvoering zal dit jaar worden gegeven en in het veld uiterlijk in 2018 worden afgerond.

Kolken koppelen in het beheersysteem

De kolken in GBI-data zijn gekoppeld, hiermee is deze maatregel afgerond. Nu is het zaak nieuw areaal in de toekomst te blijven koppelen.

Verrekening kwijtschelding riool met GRP (budgettair neutraal)

In het in 2016 vastgestelde GRP is bij de tariefvorming rekening gehouden met € 25.000 aan kwijtschelding. Deze wordt als baten geboekt op het taakveld 6.3 inkomensregelingen ten laste van taakveld 7.2 riolering.