Kostprijssystematiek Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV) (€ 132.200 structureel nadelig vanaf 2018)

Op 28 juni 2017 is de programmabegroting 2018 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Deze past binnen de gestelde kaders van 1% taakstelling per jaar in de periode 2014-2018 en is nog gebaseerd op de lumpsumfinanciering. Tegelijkertijd is in deze vergadering het rekenmodel van de kostprijssystematiek (KPS) voor drie jaren vastgesteld. Dit rekenmodel wordt vanaf 2018 gebruikt voor de financiering van de OFGV. Voor de gemeente Dronten betekent deze financieringswijziging een nadeel van € 132.200 en dient vanaf 01-01-2018 extra te worden bijgedragen aan de OFGV (structureel). Op basis van het KPS-besluit volgt nog een begrotingswijziging op de begroting 2018. Uiteraard gaat deze ook weer voor zienswijze langs bij de raden en Staten. Ondanks dat de officiële begrotingswijziging nog voor zienswijzen moet worden geaccordeerd door het Algemeen Bestuur, zijn deze financiële aanpassingen al wel meegenomen in deze voortgangsrapportage.

Windbeleid

In 2016 is het Regioplan Wind vastgesteld. Daarmee is er een structuurvisie die het ruimtelijk kader biedt voor initiatiefnemers tot de ontwikkeling van windparken.
De gemeenten Dronten en Zeewolde hebben gezamenlijk een projectbureau wind opgericht, om de projecten te begeleiden. Hierbij is de gemeente Lelystad later aangehaakt. De projectgebieden Noord, Oost en West zijn inmiddels in volle gang.
In de kadernota 2016 is door de gemeenteraad 5 x € 90.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de financiering van het projectbureau. Vooralsnog wordt het projectbureau hieruit betaald. De bedoeling is om de kosten van het projectbureau te dekken via de nota ‘Kostenverhaal’ en anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers. Hiervoor komt een voorstel in de legesverordening na de zomer naar de gemeenteraad.