Afvalbeleidsplan 2016–2021

In juni 2016 is het gemeentelijk Afvalbeleidsplan 2016 - 2021 vastgesteld om betere resultaten in de afvalinzameling en – scheiding te bereiken inclusief methode.
In oktober 2016 is de eerste stap gezet: lagere inzamelfrequentie voor het restafval. Resultaat is een aanzienlijke afname van de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (van ca. 190 kg naar ca. 130 kg).
Voor de invoering van het omgekeerd inzamelen per eind 2017, zijn door ons richtlijnen vastgesteld voor plaatsing van de ondergrondse containers. Op basis van deze richtlijnen zijn ontwerp plaatsingsplannen gemaakt en door ons voorlopig vastgesteld.
De plannen hebben daarna gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze termijn zijn inspraak-/ informatieavonden gehouden (12 stuks met goede opkomst en sfeer). Alle adressen in de kernen hebben een uitnodiging ontvangen inclusief “hun” voorlopig locatieplan en de richtlijnen. De zienswijzen en de informatie verkregen tijdens de bijeenkomsten worden verwerkt in het definitief plan. Voorafgaand aan besluitvorming zal bij knelpunten nog nader overleg met bewoners plaatsvinden.
De aanbesteding van de ondergrondse containers is afgerond. Bij complexen van OFW en specifieke hoogbouwlocaties is in overleg gestart met plaatsing van containers.
In april 2017 is gescheiden inzameling van GFT in het buitengebied ingevoerd; de dienstverlening in kernen en buitengebied is hiermee gelijk getrokken. Wij verwachten dat de totale kosten binnen de begroting zullen blijven.