Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet stond gepland voor 1 juli 2019. Deze zomer volgt een definitief besluit over de termijn. De reden voor het uitstel ligt in de complexiteit van het gelijktijdig ontwerpen van verschillende onderdelen van de regelgeving, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de vier Aanvullingswetten. Dit wil echter niet zeggen dat we als gemeente moeten wachten. In tegendeel. In het 3e kwartaal 2017 wordt het plan van aanpak richting de gemeenteraad aangeboden met daarin de stappen die we samen als organisatie en bestuur willen zetten om te komen tot een goede implementatie. In de Kadernota 2018 zijn middelen aangevraagd om deze implementatie goed te kunnen realiseren.

Bestemmingsplannen

Op 17 mei 2017 behandelde de 2e kamer een wetsvoorstel waarin de actualisatieplicht (en bijbehorende legessanctie) voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar werd genuanceerd. Door deze wetswijziging wordt het mogelijk om middels besluitgebieden welke gekoppeld zijn aan pdf-bestanden (dus geen IMRO-plannen) te voldoen aan de actualisatie- en digitalisatieplicht. De pdf-bestanden zijn reeds in bezit bij de gemeente (ook van de oude plannen uit bijvoorbeeld 1971). Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt (verwachting is najaar 2017) is de gemeente Dronten met een korte klap weer voor het gehele gebied voorzien van een digitale regeling waardoor de legessanctie voor ons vervalt.

Het bovenstaande heeft geen gevolgen voor de hernieuwingsslag welke reeds in gang is gezet met het in procedure brengen van het bestemmingsplan Woongebieden (D1000) en later dit jaar ook met bestemmingsplan Bedrijventerreinen. De geplande vaststelling van het bestemmingsplan Woongebieden ligt in het eerste kwartaal van 2018. De aftrap voor het bestemmingsplan Bedrijventerreinen zal dit jaar nog plaatsvinden.

Verplicht activeren voorbereidingskosten (2017 € 40.080 vrijval, vanaf 2018 € 30.000 vrijval structureel)

Met ingang van 2016 is het verplicht de voorbereidingskosten waarvoor nog geen grondexploitatie is vastgesteld te activeren op de balans. Om dit technisch mogelijk te maken wordt het bestaande exploitatiebudget omgezet in een krediet waar geen rente aan wordt toegerekend en niet op wordt afgeschreven. Deze omzetting heeft een structureel positief effect omdat de bestaande structurele budgetruimte voor rente en afschrijving niet meer nodig is.