Hanzekwartier

De eerste woningbouw in het Hanzekwartier is een feit. In september 2017 start de bouw van 41 appartementen en 8 ééngezinswoningen aan De Grutto. Het bouwrijp maken van de locatie voor de 16 appartementen bij Dierenweide is in uitvoering (start bouw december 2017) en een bouwplan van 50 appartementen in het middeldure huursegment aan De Morinel is in voorbereiding.

Voor de locatie Havenkade worden binnen de kaders van de Structuurvisie - en Beeldkwaliteitsplan Hanzekwartier en de Woonvisie onderhandelingen gevoerd met een projectontwikkelaar voor 144 woningen. In het najaar komen deze plannen inclusief grondexploitatie en bestemmingsplan ter besluitvorming in de gemeenteraad. Er worden gesprekken gevoerd met een eigenaar binnen deze ontwikkellocatie over verwerving en verplaatsing.

Woningbouwontwikkelingen Swifterbant

Er is een werkteam ingesteld bestaande uit 9 betrokken Swifterbantenaren onder leiding van de door het college benoemde onafhankelijk voorzitter. In het de 2e kwartaal is het werkproces vorm gegeven: spelregels hoe met elkaar om te gaan, verzamelen en bestuderen relevante documenten (bijv. woonvisie, structuurvisie etc.), inrichten website, inventarisatie stakeholders etc. In het 3e en 4e kwartaal wordt het inhoudelijke advies over potentiële bouwlocatie(s) vorm gegeven.

De Gilden/Het Palet

Het afbouwen van De Gilden loopt onder invloed van de gunstige woningmarkt gestaag door. Delen van de grotere herontwikkelingsopgaven (van hoogbouw naar grondgebonden) nabij het centrum van Dronten-west en de wateras zijn reeds in verkoop. Nagenoeg alle onlangs op de markt gebrachte Wisentzone kavels (23) zijn direct verkocht en de bouw van de eerste CPO-projecten is inmiddels gestart. De eerste fase van het oostelijk deel van Het Palet is inmiddels bouwrijp en rond de zomer start hier de bouw van de eerste projecten. Naar verwachting worden er in 2017 ongeveer 90 woningen opgeleverd in De Gilden/ Het Palet.