Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving

Bedrag

Rapportage

Wethouder

Afdeling

Programma 2

- Budgetoverheveling Parkeervisie

311.000

Voortg.rapp.

Verlaan

RRB

- Budgetoverheveling Fietspad de Zuid

300.000

Voortg.rapp.

Verlaan

RRB

- Budgetoverheveling Onderhoud Ral en Pierland

110.300

Voortg.rapp.

Verlaan

RRB

- Budgetoverheveling Parkeren Hondsdraf

23.970

Jaarstukken

Verlaan

RRB

Totaal Programma 2

745.270

Budgetoverheveling Parkeervisie (€ 230.000 krediet, structurele kapitaallasten)

Een deel van het budget wordt gebruikt voor de herinrichting van De Helling en De Noord. De planvoorbereiding is gestart en de werkzaamheden vinden in 2018 plaats.

Het activeren en afschrijven van investeringen in de openbare ruimte (investeringen met maatschappelijk nut) is met ingang van 2017 verplicht. Dit houdt in dat er een investeringskrediet wordt aangemaakt en de kapitaallasten (rente en afschrijving) meerjarig in de begroting worden opgenomen.

De resterende overgehevelde middelen uit de Parkeervisie worden ook gebruikt voor het monitoren van de parkeerdruk in het centrum van Dronten ieder jaar.

Budgetoverheveling Fietspad de Zuid (€ 300.000 krediet, structurele kapitaallasten)

Het project aanpak verbetering fietspad De Zuid is opgenomen in een breder planconcept, namelijk dat van de Walvisstraat, De Zuid en de omgeving Open Hof. Er is opdracht verstrekt voor de uitwerking van het VO naar DO door ontwerpende partij. Na de zomer wordt het aanbestedingstraject gestart voor de selectie van de civiele aannemer.

Het activeren en afschrijven van investeringen in de openbare ruimte (investeringen met maatschappelijk nut) is met ingang van 2017 verplicht. Dit houdt in dat er een investeringskrediet wordt aangemaakt en de kapitaallasten (rente en afschrijving) meerjarig in de begroting worden opgenomen.

Budgetoverheveling Onderhoud Ral en Pierland (€ 110.300 overhevelen naar 2018)

De middelen die gereserveerd staan voor het onderhoud van de eilanden worden naar verwachting in 2018 besteed, als er in overleg met beheerder Aquacentrum meer duidelijk is over de plannen die zij met het eiland hebben.

Budgetoverheveling Parkeren Hondsdraf (€ 23.970 incidenteel)

De werkzaamheden zijn in 2017 uitgevoerd.