Financiële effecten programma

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.VR

Mutatie VR

Begroting na wijziging incl.VR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

2.1

Verkeer en vervoer

-9.336

-9.465

414

-9.051

2.2

Parkeren

-339

-339

230

-109

2.4

Economische havens en waterwegen

-191

-191

-

-191

Subtotaal lasten

-9.866

-9.995

644

-9.351

Baten:

2.1

Verkeer en vervoer

2.921

2.905

-21

2.884

2.2

Parkeren

2

2

-

2

2.4

Economische havens en waterwegen

-

-

-

-

Subtotaal baten

2.923

2.907

-21

2.886

Verwacht exploitatieresultaat

-6.943

-7.088

623

-6.465

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):

2.1

Verkeer en vervoer

393

-48

67

67

67

2.2

Parkeren

230

-8

-13

-12

-12

2.4

Economische havens en waterwegen

-

-

-

-

-

Totaal meerjarig effect programma

623

-56

54

55

55