Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving

Bedrag

Rapportage

Wethouder

Afdeling

Programma 3

- Budgetoverheveling Oostkant Pleisterplaatsen

80.000

Voortg.rapp.

Vis

REO

- Budgetoverheveling Actieplan Centrum

350.000

Voortg.rapp.

Vis

REO

- Budgetoverheveling Internet buitengebied

135.000

Slotrapportage

Vis

REO

- Budgetoverheveling Eiland naar Wijland

54.000

Slotrapportage

Verlaan

REO

- Budgetoverheveling Economische ontwikkeling Wijland

-28.000

Jaarstukken

Verlaan

REO

- Budgetoverheveling Economische ontwikkeling SEA

11.000

Jaarstukken

Vis

REO

- Budgetoverheveling Economische ontwikkeling Oostkant

76.000

Jaarstukken

Vis

REO

- Budgetoverheveling Economische ontwikkeling Actieplan centrum - Herinrichting Meerpaalplein

23.050

Jaarstukken

Vis

REO

Totaal Programma 3

701.050

Budgetoverheveling Oostkant Pleisterplaatsen (€ 80.000 overhevelen naar 2018)

In opdracht van de Provincie is in 2017 een verkenning overstappunten en pleisterplaatsen Flevoland uitgevoerd. De Provincie heeft aangegeven de bewegwijzering en herkenningspunten graag eenduidig uit te voeren. Hiermee wordt beoogd het toeristisch-recreatief product Flevoland te versterken waardoor de doelgroep beter wordt bereikt. De Provincie is voornemens een opdracht te verstrekken om 10 TOP’s in Flevoland te realiseren met een eigen provinciaal beeldmerk. Door dit Flevoland breed op te pakken is de verdere ontwikkeling van de pleisterplaatsen en TOP’s  in Dronten vertraagd. De verwachting is dat begin 2018 de eerste TOP’s zijn gerealiseerd. We gaan daarmee uit van een budgetoverheveling van € 80.000 naar 2018.

Budgetoverheveling Actieplan Centrum - Herinrichting Meerpaalplein

De budgetoverheveling vanuit het Actieplan Centrum had geheel betrekking op de herinrichting van het Meerpaalplein. Binnen de kaders van de raad is in 2016 met de gebruikers van het plein een herinrichtingsplan uitgewerkt voor het plein. De uitvoering heeft grotendeels in het voorjaar van 2017 plaatsgevonden. De uitvoering is binnen het gestelde budget en volgens planning verlopen. Op Koningsdag 2017 is het vernieuwde plein officieel in gebruik genomen. Het interactieve speelelement alsmede de nieuwe zitbanken worden veelvuldig gebruikt. De gebruikswaarde en aantrekkelijkheid van het Meerpaalplein zijn duidelijk toegenomen.

Budgetoverheveling Internet buitengebied (€ 64.000 vrijval i.v.m. verstrekken lening)

Er is een lening van € 64.000 verstrekt aan Greenet voor het plaatsen van een nieuwe hoge mast met vernieuwde zendapparatuur. Daarnaast gaat Greenet gebruik maken van een andere frequentie die hoger vermogen van het internetsignaal toelaat waardoor een nog groter bereik wordt verwacht. Het restant bedrag zal worden ingezet ten behoeve van een subsidieregeling voor bedrijven die nog aanvullende bovengemiddelde investeringen moeten plegen om snel internet op hun locatie te kunnen ontvangen.

Budgetoverheveling Eiland naar WijLand

Via de kadernota is er in 2015 budget beschikbaar gesteld voor het WijLand van € 400.000. Daar zijn vele diverse maatregelen uitbetaald, zoals het educatie pad en diverse infrastructurele maatregelen. Bij het opstellen van de jaarrekening resteerde nog een bedrag van circa € 26.000 dat is overgeheveld naar 2017. Dit bedrag is als eenmalige subsidie besteed aan het WijLandfestival 2017.

Budgetoverheveling Economische ontwikkeling SEA

Er is een bedrag van € 11.000 overgeheveld van 2016 naar 2017 als uitvoeringsmiddelen voor het opstellen van de Sociaal Economische Visie. Dit plan was in bewerking en is inmiddels door u vastgesteld.

Budgetoverheveling Economische ontwikkeling Oostkant

De bedoelde gebiedsontwikkeling Flevo Funfields vindt met name plaats binnen het project Nieuwe Natuur. Dit project biedt mogelijkheden om grondmobiliteit op gang te brengen ter versterking van de agrarische- en recreatieve structuur èn de realisatie van Nieuwe Natuur. De uitvoering van het project vindt gefaseerd plaats in meerdere jaren maar vooral in 2017. De bijdrage van € 20.000 is door de Provincie beschikbaar gesteld voor (voor)onderzoekskosten ten behoeve van het project. Dit bedrag is inmiddels ingezet in het project. Het in 2016 overgehevelde restantbedrag van € 56.000 wordt dit jaar ingezet voor de voortzetting van het project Nieuwe Natuur.