Financiële effecten programma

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.VR

Mutatie VR

Begroting na wijziging incl.VR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

3.1

Economische ontwikkeling

-21

-21

-

-21

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.195

-1.384

62

-1.322

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

-

-

-

3.4

Economische promotie

-

-

-

-

Subtotaal lasten

-1.216

-1.405

62

-1.343

Baten:

3.1

Economische ontwikkeling

17

32

-

32

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

102

71

-

71

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

28

28

-

28

3.4

Economische promotie

1.219

1.219

-55

1.164

Subtotaal baten

1.366

1.350

-55

1.295

Verwacht exploitatieresultaat

149

-56

7

-49

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):

3.1

Economische ontwikkeling

-

-

-

-

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

62

-80

-

-

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

-

-

-

-

3.4

Economische promotie

-55

-

-

-

-

Totaal meerjarig effect programma

7

-80