Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving

Bedrag

Rapportage

Wethouder

Afdeling

Programma 8

- Budgetoverheveling planontwikkeling/tijdelijke recreatieve inrichting Hanzekwartier

75.000

Voortg.rapp.

Verlaan

REO

- Budgetoverheveling Herinrichting De Noord (Energieweg - brug De Zate) - kwaliteitsslag Hanzekwartier

300.000

Voortg.rapp.

Verlaan

RRB

Totaal Programma 8

375.000

Budgetoverheveling planontwikkeling/tijdelijke recreatieve inrichting Hanzekwartier

Uiteindelijk is pas op 18 oktober 2016 het erfpachtrecht van de grote percelen langs de Lage Vaart daadwerkelijk beëindigd en heeft de gemeente het volle eigendom van deze percelen verkregen. De vertraging van de overdracht was te wijten aan de lange doorlooptijd van de sloopwerkzaamheden en de benodigde bodemsaneringen (allemaal uitgevoerd in opdracht - en op kosten van Agrifirm). Gezien de lopende onderhandelingen met projectontwikkelaar Van Wijnen, waarover college en raad in de tweede helft van 2017 besluiten gaan nemen, worden nu geen tijdelijke inrichtingsmaatregelen genomen. Overigens betekent dit niet dat er nu gelden vrijvallen. De kosten voor de planontwikkeling, nu er nog geen grondexploitatie voor de Havenkade is vastgesteld, vallen in 2017 hoger uit en komen ook ten laste van deze begrotingspost. Hierbij moet worden gedacht aan adviseurskosten voor verwerving Van Arendonk, stedenbouw, juridische bijstand, milieukundige onderzoeken en bestemmingsplankosten etc.

Budgetoverheveling Herinrichting De Noord (Energieweg - brug De Zate) - kwaliteitsslag Hanzekwartier (€ 300.000 krediet, structurele kapitaallasten op programma 2)

De herinrichting van De Noord is eind 2016 en begin 2017 voorbereid. Hierin zijn de ondernemers in het gebied betrokken. Dit voorjaar zijn de eerste werkzaamheden in de vorm van het kappen van de bomen en het verleggen van kabels uitgevoerd. De verdere uitvoering van de werkzaamheden zijn gestart na de zomer en worden dit jaar afgerond.

Het activeren en afschrijven van investeringen in de openbare ruimte (investeringen met maatschappelijk nut) is met ingang van 2017 verplicht. Dit houdt in dat er een investeringskrediet wordt aangemaakt en de kapitaallasten (rente en afschrijving) meerjarig in de begroting worden opgenomen.