Luchtfoto's

Het implementatietraject van de oblieke foto's van cycloMedia, 360 graden foto's is begin 2017 afgerond. De 360 graden foto’s worden, naast dat deze gebruikt worden voor oneigenlijk grondgebruik, ook gebruikt ten behoeve van de BAG, vooral als signaleringsfunctie voor vergunningsvrije bouwwerken. Op deze wijze, mede doordat de luchtfoto’s nu ook in perspectief (bijna 3D) bekeken kunnen worden, kunnen we o.a. zien of er nu sprake is van een overkapping of een uitbouw.

Programma Duurzaam Dronten

Het programmaplan Duurzaam Dronten is door het college op 7 maart 2017 vastgesteld. In dit programmaplan zijn de operationele doelen en de organisatie van mensen en middelen omschreven waarmee gewerkt wordt binnen het programma Duurzaam Dronten.

In het eerste kwartaal van 2017 zijn de zonnepanelen op De Reest geïnstalleerd en zijn de weergaveschermen aan De Reest en in het gemeentehuis live gegaan. Met deze schermen is real-time informatie beschikbaar voor de bezoekers van de locaties over het gemeentelijk energiegebruik.

De gemeentelijke duurzaamheidslening is opnieuw een groot succes. Er zijn met deze stimulans 241 woningen voorzien van energiebesparende maatregelen e/of voorzien van duurzame energie opwekkende installaties. In mei is het beschikbare budget volledig uitgezet in leningen. Voor de september raad is een voorstel op route om aanvullend budget aan te vragen.

Er is veel samengewerkt met externe partijen. Het klimaatbeleidsplan is in samenwerking met lokale ondernemers en de Aeres Hogeschool opgesteld en is in concept klaar voor besluitvorming. In samenwerking met de Flevomeer bibliotheek en de Natuur en Milieufederatie Flevoland is het energieloket geopend. Elke laatste woensdag van de maand is er een energiespreekuur. Aan de hand van zogenoemde warmtescans (thermografische foto's) is het mogelijk om energielekken weer te geven van een gebouw. Hiermee wordt aan de inwoners getoond wat het energieverlies is in hun woning. Met de warmtescans die gemaakt zijn in een wijk in Dronten wordt geprobeerd om meer aanloop naar het energieloket te generen.

De Aeres Hogeschool heeft het Fairtrade label ontvangen van de werkgroep Fairtrade en is hiermee één van de weinige Hogescholen in Nederland die deze titel heeft verkregen. Daarnaast is de werkgroep bezig om ook andere instellingen te interesseren voor de Fair Trade titel en het gedachtengoed dat hieraan ten grondslag ligt.
In het kader van de omgevingsvisie van de provincie Flevoland heeft Dronten actief bijgedragen op de onderwerpen 'zon op land' en 'het goede voorbeeld'.

Met het Rijksproject Duurzaam Door is een samenwerking gevonden op de thema's Duurzame energie opwek, energiebesparing in de gebouwde omgeving en scholingsthema's voor middelbare scholen.

Woonvisie

In de Woonvisie is beschreven hoe wij in de periode 2016-2021 de waarden van het wonen in Dronten willen versterken en uitbouwen. In de inmiddels vastgestelde uitvoeringsagenda 2017 is aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd en welke partijen daarbij worden betrokken. Veel activiteiten zijn in uitvoering c.q. in voorbereiding; sommige activiteiten vragen verdere concretisering. Voor de uitvoering van de Woonvisie doen wij mede een beroep op de lokale stakeholders, waaronder de woningcorporatie. Met OFW zijn prestatieafspraken afgesloten voor 2017. Binnenkort start het overleg over de afspraken voor 2018; daarbij richten wij ons op verdere concretisering en aanvulling van de afspraken voor 2017.

Het afgelopen half jaar zien we een zeer grote vraag op de woningmarkt. De Woonmarkt die mei jl. in het gemeentehuis is gehouden, is daar een goede weergave van. Wij constateren echter ook dat de verwachte bouwproductie voor 2017 (circa 150) nog niet het niveau van de doelstelling uit de Woonvisie (250) haalt. Dit vraagt aandacht ook richting ontwikkelende partijen; voor 2018 zal de ambitie van 250 woningen wel gehaald worden. Ook de groei van het aantal inwoners laat nog niet het gewenste beeld zien. Binnenkort start de marketing wonen campagne, met inzet van met name social media en online bannering. Via de kadernota is budget beschikbaar gesteld om de campagne ook in 2018 e.v. verder voor te zetten.

Omgevingsvergunningen (€ 250.000 incidenteel nadelig)

Het aantal bouwaanvragen blijft achter met de prognose voor 2017. Hierdoor blijven ook de baten, legesinkomsten, achter. Geprognosticeerd was een opbrengst van € 500.000 voor de eerste helft van het jaar. De opbrengsten zijn tot nu toe 50% lager.  Gelet op de werkvoorraden (bouwaanvragen) en projecten die dit jaar nog worden gestart, is de verwachting dat de baten zullen gaan toenemen. Wij stellen daarom voor om het negatieve resultaat van € 250.000 nu alvast mee te nemen in de voortgangsrapportage. In de slotrapportage kan dan een totaalbeeld gegeven worden.

Oneigenlijk grondgebruik

Sinds 2012 worden particuliere woningbezitters geïnformeerd als zij gemeentegrond grenzend aan hun perceel zonder toestemming van de gemeente in gebruik hebben. Indien mogelijk worden deze gronden te koop aangeboden. In de meeste zaken is verkoop niet mogelijk vanwege de ligging van de gemeentegronden in de hoofd- en nevenstructuur conform het groenbeleidsplan. Deze gronden dienen in de oorspronkelijke staat teruggebracht te worden. Het project oneigenlijk grondgebruik eerste fase heeft een omvang van circa 400 dossiers. Daarvan zijn er inmiddels 370 afgerond. Er resteren nog circa 30 min of meer complexe zaken.

Van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 is er circa 200 m2 verkocht. Dit is een bedrag van circa € 14.000.

De eerste inventarisatie van circa 400 zaken was beperkt omdat deze zich enkel concentreerde op ‘de Kernen’. In de laatste inventarisatie zijn ‘de Kernen’ opnieuw onder de loep genomen en is de inventarisatie uitgebreid naar ‘het buitengebied’ en ‘de bedrijfsterreinen’. Deze inventarisatie leverde 450 zaken op.
Overigens gaat het van de 450 zaken over circa 310 ‘significante’ zaken. Voor de handhaving wordt de prioriteit gelegd bij de significante zaken. Voor de niet-significante zaken geldt dat aangegeven wordt dat het oneigenlijk grondgebruik moet worden gestaakt en het de gemeente vrijstaat om op enig moment in de toekomst nog te handhaven.