Financiële ontwikkelingen sociaal domein

Op basis van de meicirculaire zien we een stijging van de budgetten voor Wmo en Jeugdhulp en verdere (lichte) daling van het budget voor re-integratie.

Budgettaire ontwikkelingen Wmo

Een deel van de (extra) financiële ruimte bij de Wmo wordt ingezet voor investeringen in het voorveld en extra capaciteit (zie onder 6.1.3 en 6.2).

Budgettaire ontwikkelingen Jeugdhulp: (€ 1.480.743 gedekt uit reserve Sociaal Domein)

Het budget jeugdhulp is in de meicirculaire positief gecorrigeerd voor de uitname WLZ indiceerbaren (€ 146.989) en voor de compensatieregeling voogdij (€ 942.584). Het voor 2017 toegekende bedrag voor de compensatieregeling is in alle jaarschijven verwerkt. Wel hebben we VWS gevraagd om ons hierover te informeren omdat dit afwijkt van de eerder aan ons verstrekte informatie.
Met het oog op de realisatiecijfers 2016 (2e halfjaarrapportage Sociaal Domein 2016) is de primitieve begroting 2017 zoveel mogelijk aangepast op het kostenniveau 2016, afgezet tegen de huidige integratie-uitkering. Daarbinnen is tevens rekening gehouden met de tijdelijke capaciteitsuitbreiding toegang jeugdhulp (zie betreffende raadsbrief die op 25 januari is verstuurd). De stelposten nader toe te kennen ondersteuning en nader toe te kennen regionale jeugdhulp zijn daarmee volledig ingezet.
In de slotrapportage 2016 is een bedrag van € 624.895 uit de reserve sociaal domein onttrokken voor de verwachte overschrijding op de taakstelling jeugdhulp 2017. Omdat de compensatie Voogdij is toegekend, is de overschrijding op de taakstelling niet meer aan de orde en kunnen deze middelen in principe terugvloeien naar de reserve. Echter, gezien de realisatiecijfers jeugdhulp 2016 en de verwachte effecten van doorstroom van jeugdigen in 2017 stellen wij voor dit bedrag in de begroting 2017 te laten staan.
Voor de jeugdhulp is op basis van de ervaringsgegevens over de afgelopen twee jaar een nieuwe begroting 2018 opgesteld met een reële raming van de uitgaven. Dit betekent voor de begroting 2018 een overschrijding van circa 1,5 miljoen euro. Dit is inclusief € 480.000 voorde tijdelijke 6 fte extra formatie toegang (zie ook onderdeel 6.2 wijkteams/ front en back office). We verzoeken de raad het verwachte tekort van circa 1,5 miljoen euro te dekken vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein (Zie samenvatting net boven paragraaf financiële effecten programma 6 en paragraaf zelf).

Budgettaire ontwikkeling Participatiewet

Wat de Participatiewet betreft heeft de raad afgelopen voorjaar een besluit genomen over het financieel kader 2017 en 2018.

Samenvattend

We constateren dat over het geheel de uitvoering van de Participatiewet en Jeugdwet niet uitkomt met het beschikbare budget en dat bij de Wmo vooralsnog voldoende ruimte is. Tweede helft van dit jaar zijn we begonnen scenario's te ontwikkelen voor het financiële kader van de volgende beleidsperiode (2019-2022). Tot en met 2018 worden tekorten of overschotten verevend met de bestemmingsreserve sociaal domein (zie Kadernota 2018). Na alle onttrekkingen die volgen uit deze Voortgangsrapportage bedraagt het saldo van deze reserve nog circa € 500.000 (zie paragraaf financiële effecten programma 6).

Evaluatie beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2018 (2017: € 125.000 gedekt uit reserve Sociaal Domein)

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de evaluatie van de huidige beleidsperiode. Het ontwikkelen van scenario's voor het financiële kader voor de periode 2019-2022 maakt hier onderdeel vanuit. De evaluatie wordt langs verschillende sporen vormgegeven; o.a. de Dronter Koers, bedrijfsvoering, sturing & beleid en het financiële kader. Ook de evaluatie van het armoedebeleid zal onderdeel uitmaken van deze evaluatie. Het evaluatieproces heeft een doorlooptijd tot medio 2018; de raad zal in het evaluatieproces op verschillende momenten betrokken worden.
Daarnaast wordt dit jaar een nieuw sturingsinstrument aangeschaft. Het sturingsinstrument is nodig om naast gegevens over uitputting van budgetten en gebruik van voorzieningen ook inzicht te krijgen in trends en achtergronden van verschillende profielen van huishoudens en hoe deze zich ontwikkelen. Met deze informatie is het mogelijk om beleidsdoelstellingen concreter te formuleren en kunnen we beter gaan sturen op effecten.
Voor de evaluatie is een budget begroot van € 100.000 en voor sturingsinstrument  een budget van € 25.000, dit bedrag kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve sociaal domein (Zie samenvatting onderwerpen 2017 net boven paragraaf financiële effecten programma 6 en ook de paragraaf zelf).

Ontwikkelingen Centrumregeling Flevoland

De raad is per brief op 31 juli (kenmerk U17.012125?mo/er) op de hoogte gebracht van de voortgang en ontwikkelleningen betreffende de centrum regeling.

Capaciteit beleid en bedrijfsvoering (2017: € 125.000; 2018: € 420.000 gedekt uit reserve Sociaal Domein)

Over de afgelopen jaren is gebleken dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar was voor beleid en bedrijfsvoering sociaal domein. Daarom is extra capaciteit ingezet die op incidentele basis wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve.
Voor het lopend jaar is op een aantal onderdelen nog extra dekking voor de benodigde capaciteit nodig (in totaal € 125.000):

  • Capaciteit bedrijfsvoering - o.a. extra taken jeugd vanuit regio (€ 50.000); Voor de extra taken die op de gemeente zijn afgekomen is extra capaciteit noodzakelijk zowel beleidsmatig (Oggz, Veilig thuis, maatschappelijke opvang, personen met verward gedrag) als voor administratieve taken;
  • Capaciteit beleid sociaal domein breed (€ 75.000). Met name op Wmo-gebied wordt extra capaciteit gevraagd, gezien de minimale bezetting.

Ook voor 2018 is voor de tijdelijke uitbreiding van formatie nodig (in totaal € 420.000).

Voortzetting voorgaande jaren

  • Beleid en kwaliteit jeugdwet (€ 140.000); In het raadsbesluit betreffende de actualisatie Sociaal domein geregeld voor 2016 en 2017, maar nog niet voor 2018 (raadsvoorstel van 21 april 2016 actualisatie sociaal domein B16.000655). De dekking na 2018 zal worden meegenomen in de evaluatie van het sociaal domein;
  • Bedrijfsvoering (€ 80.000) en beleid sociaal domein breed (€ 120.000).

In de actualisatie is voor 2016 een bedrag aangevraagd en toegekend van € 150.000 voor capaciteit bedrijfsvoering (contractbeheer, monitoring, effectsturing, rapportages, kwaliteitssturing etc.), in slotrapportage voor 2016 is eveneens voor deze werkzaamheden in 2017 € 150.000 aangevraagd en toegekend. Gezien toenemend takenpakket (zie ook voor 2017) is voor 2018 € 50.000 extra aangevraagd. In de evaluatie van het sociaal domein zal de inzet van deze  capaciteit en de dekking daarvan voor na 2018 worden afgewogen.

Extra 2018

  • Aanbesteding inkoop Wmo en Jeugd 2019 e.v. (€ 50.000); Binnen de gemeente is onvoldoende deskundigheid betreft inkoop en aanbesteding voor Wmo en jeugd. Gezien we in 2018 opnieuw gaan aanbesteden wordt voor externe ondersteuning en inzet deskundigheid een budget gevraagd;
  • Nieuwe taken jeugd vanuit de regio (€ 30.000). Extra gezien de nieuwe taken die vanuit regio naar gemeente zijn overgeheveld, Zie ook toelichting bij aanvraag extra capaciteit 2017.

Voorgesteld wordt de genoemde bedragen te dekken uit de bestemmingsreserve sociaal domein (zie ook paragraaf financiële effecten programma 6).

Verordeningen jeugdhulp en Wmo

De verordening jeugdhulp gemeente Dronten 2017 is met ingang van 1 augustus van kracht. In september is de nieuwe verordening Wmo aan de raad voorgelegd.

Indexering begroting Sociaal Domein 2016 e.v. (€ 64.828 ten gunste van Algemene Middelen)

De begroting 2016 e.v. is, op onderdelen, onterecht geïndexeerd voor uitvoeringskosten en Jeugdhulp ten laste van het begrotingssaldo. In de jaarrekening 2016 is het jaar 2016 reeds gecorrigeerd. In deze voortgangsrapportage wordt de structurele doorwerking voor 2017 e.v. gecorrigeerd. Door deze correctie komt in totaal structureel € 64.828 ten gunste van het begrotingssaldo. Het betreft € 2.129 uitvoeringskosten Wmo, € 1.643 Front- en backoffice, € 9.599 Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd, € 20.981 Jeugdhulp PGB, € 13.194 Jeugdhulp Lokaal en € 17.282 voor Jeugdhulp Regionaal.