1. Asielinstroom en statushouders

Vergoeding COA plankosten AZC (€ 34.463 incidenteel voordelig)

Bij het COA is een tegemoetkoming aangevraagd voor de gemaakte plankosten voor de niet gerealiseerde opvanglocatie voor asielzoekers.

Meicirculaire 2017 (budgettair neutraal verwerkt)

In de meicirculaire zijn extra middelen toegekend op basis van de huisvesting statushouders t/m april 2017. Dit budget wordt toegekend aan integratie en participatie statushouders en zal meegenomen worden in de plannen waar nu aan gewerkt wordt.

Aanpak statushouders

Gezien de groeiende groep statushouders, de hoeveelheid partijen rondom een statushouder en de specifieke kennis die nodig is om statushouders te laten participeren is besloten een extra fte tijdelijk in te huren tot en met 31-12-2018.  Deze extra consulent is gestart per 1 juli bij sociale Zaken. De verdere aanpak is beschreven in de raadsbrief van 5 april (u17.005231)

2. Jeugd

Integraal jeugd- en jongerenbeleid

In maart 2017 is een nieuwe jongerenruimte gevonden in Dronten west. Het nieuwe "Chillpoint" (ontmoetingsplek voor jongeren) is gerealiseerd aan het Beursplein. Een groep van in totaal ruim 80 jongeren maakt op verschillende avonden in de week gebruik van de ruimte onder begeleiding van de jongerenwerker van De Meerpaal.
In samenwerking tussen de Rotaryclub Dronten, jongeren zelf, de jongerenwerkers, dorpsbelangen Biddinghuizen, politie en gemeente is in juni het nieuwe JOP in Biddinghuizen geopend.
Een groep van 12 jongeren heeft in april 2017 met succes de Diamanttraining afgerond. Diamant is een training waarbij jongeren door zowel een individueel als een groepstraject weerbaarder worden gemaakt. De jongeren hebben de training afgesloten met een certificaat. Bij dit project is samengewerkt tussen de Turkse Moskee Fatih, de stichting interculturele participatie en integratie en de gemeente.

Doorontwikkeling Sterk Voorschools

Voorschoolse voorzieningen, consultatiebureaus en Triade Flevoland werken samen om Sterk Voorschools (extra ondersteuning voor peuters en hun gezinnen) te realiseren. Bij de doorontwikkeling is ook het onderwijs betrokken. Vanaf schooljaar 2017-2018 is de dagbehandelingsgroep gehuisvest in SBO de Driemaster.

Sterk in de Klas

Zie programma 4.

GGZ op School

De pilotfase van het preventieve programma GGZ op School is met één jaar verlengd. Expertise van GGZ binnen het onderwijs en vooral de korte lijnen en het laagdrempelige karakter zorgt ervoor dat kinderen binnen de omgeving van school geholpen kunnen worden en laat het karakter van diagnosticeren en labelen wat meer los. Op casusniveau blijkt het programma effectief, echter hebben we meer tijd nodig om de resultaten in beeld te brengen.

MDF School Maatschappelijk Werk

Er is een wachtlijst ontstaan bij het School Maatschappelijk Werk. Er is meer druk komen te liggen bij schoolmaatschappelijk werkers doordat de problematiek complexer is, waardoor trajecten langer duren en intensiever zijn. In de loop van 2017 verwachten we door de inzet van extra formatie de wachtlijsten terug te dringen en zover mogelijk weg te werken. Deze inzet komt uit het reguliere jeugdhulpbudget.

Pilot AZC gids jeugd

In samenwerking met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en Menzis is gemeente Dronten een pilot gestart op het AZC. Er is een gids jeugd aanwezig die de rol van spin in het web vervult bij een integrale aanpak en is regisseur in de afstemming met andere disciplines. Deze pilot is ingezet om te onderzoeken of de verantwoordelijkheid van jeugdhulp aan asielzoekers, die nu bij het COA is belegd, over kan gaan naar gemeenten. Eind 2017 wordt gemeente Dronten geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen.

Preventie

Gemeente Dronten neemt op uitnodiging van het ministerie VWS (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) deel aan het leerwerknetwerk preventie. De preventieve programma's Sterk Voorschools, Sterk in de Klas, Sterk op School en GGZ op School in samenhang met De Dronter Koers en het SMW worden als voorbeeld gezien door het ministerie. Samen met 11 andere gemeenten en in samenwerking met landelijke kennisinstituten, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Nederlands Jeugd Instituut worden ervaringen uitgewisseld en zo een bijdrage geleverd aan te vormen beleid vanuit ministerie.

3. Wmo

Versterking algemene voorzieningen Wmo

Veel vraagstukken in het sociaal domein zijn gezondheidsgerelateerd. Afgelopen periode hebben we in overleg met o.a. GGD en Forza (verslavingszorg) een aantal activiteiten voorbereid die een gezondheidsbevorderend en preventief karakter hebben. Te denken valt daarbij aan voorlichting, vroegsignalering, maatschappelijke begeleiding en nazorg.
Versterking van dergelijke algemeen toegankelijke diensten verlichten de druk op de maatwerkvoorzieningen (voorkoming of eerder afschalen).

Vrijwilligers- en familiezorgbeleid

Vanaf dit jaar is er een nieuwe subsidieregeling voor organisaties die een belangrijke rol vervullen als algemene voorziening binnen het sociaal domein. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om De Mantelkring, Vraag Elkaar en Stichting De Kans. Daarnaast is er een innovatiebudget voor de Meerpaal beschikbaar gesteld en voert Mezzo (landelijk expertisebureau op gebied van mantelzorg) een project Arbeid en Mantelzorg uit.

Versterking van het voorveld en vrijwilligers & familiezorg (2017: € 335.000; 2018 € 385.000 gedekt uit de stelpost Wmo)

Er is een expliciete keuze gemaakt voor versterking van het voorveld vrijwilligers & familiezorg en hiervoor is een bedrag begroot van € 335.000 in 2017 en € 385.000 in 2018. Deze bedragen worden bekostigd uit de stelpost Wmo (Zie samenvatting onderwerpen 2017 net boven paragraaf financiële effecten programma 6 en ook de paragraaf zelf).

Intensivering Transformatie

Om de transformatie verder op gang te brengen, hebben we een aantal pilots geïnitieerd. Namelijk:

  • project 'opsporen en terugdringen eenzaamheid' (samenwerking Buurtzorg en Vraag Elkaar);
  • project 'Flow', waarbij de Meerpaal mensen traint met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om vrijwilligerswerk te kunnen doen;
  • project 'lang zult u wonen': bewustwordingscampagne om inwoners vroegtijdig aan te zetten tot aanpassing van hun woning zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Vorig jaar is de formatie voor AMW tijdelijk uitgebreid met 0,5 fte. Aanvullend daarop zijn we in gesprek met MDF om te kijken waar zij hun rol in het voorveld verder kunnen uitbouwen en versterken.

4. Cliëntparticipatie

Taakuitbreiding OBD

De OBD speelt een belangrijke rol als het gaat om burgerparticipatie in het sociaal en maatschappelijk domein. Om deze taak goed uit te kunnen blijven voeren hebben we gezorgd voor extra personele ondersteuning. Er is frequent overleg met het OBD en het OBD neemt deel aan de kwartaalbijeenkomsten samenwerking in het sociaal domein.