Stand van zaken Ontvlechting Nieuw Land Erfgoedcentrum (€ 14.000 nadelig structureel)

Sinds 1 januari 2004 was er sprake d.m.v. een Gemeenschappelijke Regeling van een vergaande samenwerking ( fusie) tussen Nieuw Land Poldermuseum, de Bataviawerf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Hierdoor ontstond het Nieuw land Erfgoedcentrum (NLE).
Er was al geruime tijd sprake van de wens van de partners van de GR om te komen tot andere opzet van NLE. Op 1 juni 2012 werd de rapportage van de kwartiermaker A. Odding aangeboden aan het bestuur van NLE: 'Batavialand Erfgoedpark der Lage Landen'. De gedachte hierachter was het door ontwikkelen van het erfgoed en de daarbij behorende museale functie aan de kust van Bataviastad.
De wens van de GR-partners was echter om de wettelijke archieffunctie los te koppelen van het museum. In 2014 kreeg deze gedachte vastere vorm in de constructie van het oprichten van Het Flevolandse Archief ( HFA).
Om tot een daadwerkelijke splitsing van taken/functies te komen was het noodzakelijk om de GR om te vormen.
Per 1 juli 2017 is de ontvlechting van de GR NLE een feit. Vanaf deze datum treedt de herziene Gemeenschappelijke Regeling Het FLevolandse Archief (GR HFA) in werking.
Het museale gedeelte van NLE wordt overgenomen door Erfgoedpark Batavialand en de wettelijke archieftaken komen voor rekening van HFA.

Financiële consequenties

Met de provincie en de gemeentelijke partners (Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde) evenals het Waterschap Zuiderzeeland is een suppletiebedrag van € 2,2 miljoen overeengekomen.
Voor de gemeente Dronten bedroeg de voorschot suppletie conform het ontvlechtingsplan € 55.033 zijnde een aandeel in de GR van 2,5%.
In de Begroting 2017 van HFA zijn de nieuwe contributiebijdragen opgenomen. De gemeente Dronten levert op jaarbasis een bijdrage van € 88.571.
Hoewel de definitieve vaststelling van de boeterente nog moet plaatsvinden en deze op voorhand begroot is op ca. 1,8 miljoen, is thans de verwachting dat er sprake zal kunnen zijn van een lager bedrag dan aanvankelijk was verondersteld.
Medio 2017 was er bij de partners nog geen bericht binnen gekomen voor een eventuele naheffing voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2017 voor de GR NLE.
De Begroting 2018 en de meerjarenbegroting van HFA zal vóór 1 november 2017 nog niet gereed zijn. De partners zullen uiterlijk 15 augustus a.s. worden ingelicht over de beweegredenen waarom dit niet medio van dit jaar kon worden opgesteld. Wel komt er een tussenbalans over het eerste halfjaar.