Vervangingsinvesteringen Meerpaal
Met De Meerpaal zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop De Meerpaal de vervanging van inventaris financiert (vervangingsinvesteringen). In 2017 zullen we nagaan of deze afspraken op een heldere manier zijn verwerkt in de financiële stukken van De Meerpaal.

De Meerpaal 50 jaar

In 2017 bestaat De Meerpaal 50 jaar. In september is er een feestelijk programma met veel verschillende activiteiten voor alle inwoners. Bij de vaststelling van de subsidie 2015 aan de Meerpaal is een resterend bedrag van € 75.000 toegekend en speciaal geoormerkt voor dit programma.

Cultuur

Cultuurvisie

In de vergadering van 30 maart 2017 heeft de raad het document “Cultuurvisie Dronten. Supplement 2017” vastgesteld. Het supplement 2017 is een aanvulling op de cultuurvisie van de gemeente Dronten uit 2015.

Erfgoed Magazine

Op verzoek van de raad wordt in 2017 aandacht gegeven aan de promotie van het erfgoed in Dronten. In het najaar verschijnt een Monumenten Magazine Dronten. In het magazine zullen de monumenten in de gemeente Dronten op een toegankelijke manier worden beschreven, voorzien van professionele fotografie. Voor de kosten van het magazine (totaal € 22.600) is een budget van € 12.600 onttrokken aan de begrotingspost ‘onvoorzien’.

Archeologische rijksmonumenten Swifterbantcultuur

In april 2017 zijn door de minister van OCW drie archeologische vindplaatsen van de Swifterbantcultuur aangewezen als rijksmonument. Twee van deze vindplaatsen bevinden zich in de gemeente Dronten.. De aanwijzing als rijksmonument geeft de vindplaatsen de erkenning van hun betekenis en een wettelijke bescherming. Bodemverstoring mag alleen gebeuren met een vergunning. De vergunning moet worden aangevraagd bij het college.

Wandschildering Pierre van Soest

Kunstenaar Pierre van Soest heeft in 1967 een wandschildering aangebracht op twee metalen deuren van De Meerpaal. Bij een verbouwing van De Meerpaal in 1988 zijn de deuren opgeslagen in de kelder van het gemeentehuis. Na een verzoek van de gemeenteraad is het kunstwerk hersteld, schoongemaakt en teruggeplaatst in De Meerpaal (19 mei 2017). Voor de kosten van het herstel van de wandschildering is een budget van € 11.000 onttrokken aan de begrotingspost ‘onvoorzien’.

Monument 100 jaar Zuiderzeewet

In 2018 wordt herdacht dat 100 jaar geleden de Zuiderzeewet is aangenomen. De vaststelling van deze wet is te zien als het startschot voor het bouwen van de provincie Flevoland. De provincie wil in 2018, in de gemeente Dronten, een kunstwerk realiseren als monument voor 100 jaar Zuiderzeewet. De provincie is opdrachtgever voor de realisatie van het kunstwerk. Na de oplevering zal de gemeente het kunstwerk onderhouden.

Kunstwerk Nel van Lith

In 2016 heeft de gemeente de sculptuur "Vluchteling" gekocht van kunstenaar Nel van Lith. In het jaar 2017 zal de sculptuur geplaatst worden in de openbare ruimte van Dronten.

Bibliotheekwerk

FlevoMeer Bibliotheek voert het bibliotheekwerk uit in de drie kernen van Dronten. Het jaar 2017 is het jaar dat FlevoMeer het laatste deel van de ‘oude’ bezuinigingstaakstelling moet realiseren (€ 25.000). FlevoMeer heeft de opdracht om het bibliotheekwerk te moderniseren. Een moderne bibliotheek is niet alleen een uitleenfabriek, maar ook een wegwijzer in een digitale wereld, een ontmoetingsplek, een plaats voor cultuur of debat en een aanbieder van individueel advies.