Financiële effecten programma

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.VR

Mutatie VR

Begroting na wijziging incl.VR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.821

-1.859

-

-1.859

1.2

Openbare orde en veiligheid

-842

-842

-

-842

Subtotaal lasten

-2.663

-2.701

-2.701

Baten:

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

102

102

-

102

1.2

Openbare orde en veiligheid

25

25

-

25

Subtotaal baten

127

127

127

Verwacht exploitatieresultaat

-2.536

-2.573

-

-2.573

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-

-66

-151

-165

-163

1.2

Openbare orde en veiligheid

-

-

-

-

-

Totaal meerjarig effect programma

-66

-151

-165

-163