Financiële effecten programma

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.VR

Mutatie VR

Begroting na wijziging incl.VR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

4.1

Openbaar basisonderwijs

-831

-831

-

-831

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.344

-2.624

-

-2.624

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.346

-2.294

-25

-2.319

Subtotaal lasten

-5.521

-5.749

-25

-5.774

Baten:

4.1

Openbaar basisonderwijs

66

66

-

66

4.2

Onderwijshuisvesting

10

10

-

10

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

778

726

-

726

Subtotaal baten

854

802

802

Verwacht exploitatieresultaat

-4.666

-4.946

-25

-4.971

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):

4.1

Openbaar basisonderwijs

-

-

-

-

-

4.2

Onderwijshuisvesting

-

20

18

17

16

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-25

-

-

-

-

Totaal meerjarig effect programma

-25

20

18

17

16