Financiële effecten programma

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.VR

Mutatie VR

Begroting na wijziging incl.VR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

7.1

Volksgezondheid

-1.028

-1.028

-

-1.028

7.2

Riolering

-2.012

-2.032

-25

-2.057

7.3

Afval

-3.224

-3.460

-

-3.460

7.4

Milieubeheer

-1.044

-1.082

35

-1.047

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-350

-358

-

-358

Subtotaal lasten

-7.658

-7.960

10

-7.950

Baten:

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

7.2

Riolering

2.508

2.508

-

2.508

7.3

Afval

4.343

4.579

-

4.579

7.4

Milieubeheer

4

4

-

4

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

320

320

-

320

Subtotaal baten

7.175

7.411

7.411

Verwacht exploitatieresultaat

-484

-550

10

-540

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):

7.1

Volksgezondheid

-

-95

-95

-95

-95

7.2

Riolering

-25

-25

-25

-25

-25

7.3

Afval

-

-

-

-

-

7.4

Milieubeheer

35

-132

-132

-132

-132

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-

-

-

-

-

Totaal meerjarig effect programma

10

-252

-252

-252

-252