Tabellen Sociaal Domein

Overzicht reserve Sociaal Domein stand Voortgangsrapportage 2017

Beginsaldo per 1-1-2015

2.132.940

Omschrijving

Onttrekkingen 2015

- Beleidsplan SD oorspronkelijk

-130.000

tekort P-wet

- Overschot 2014 re-integratie

-132.000

Ingezet op personeel

- AMIF Project

-33.257

Totaal Onttrekkingen 2015

-295.257

Stortingen 2015

- Jaarrekening 2015

2.066.002

Resultaat Sociaal Domein 2015

Totaal Stortingen 2015

2.066.002

Beginsaldo per 1-1-2016

3.903.685

Onttrekkingen 2016

- Beleidsplan SD oorspronkelijk

-294.000

tekort P-wet

- Actualisatie beleidsplan 2016

-183.470

extra tekort P-wet

- Actualisatie beleidsplan 2016

-121.000

Interventieteam/SCP

- Actualisatie beleidsplan 2016

-150.000

Capaciteit bedrijfsvoering

- Actualisatie beleidsplan 2016

-139.243

Capaciteit Jeugdwet

- Jaarrekening 2016

-149.372

Onttrekking Jeugd

Totaal Onttrekkingen 2016

-1.037.085

Stortingen 2016

- Jaarrekening 2016

1.600.314

Storting Wmo

- Jaarrekening 2016

217.944

Storting Participatiewet

Totaal Stortingen 2016

1.818.258

Saldo Reserve SD per 1-1-2017

4.684.858

Onttrekkingen 2017

- Actualisatie beleidsplan 2016

-139.243

Capaciteit Jeugdwet

- Actualisatie beleidsplan 2016

-95.000

Interventieteam/SCP

- Kadernota 2017

-46.000

Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF)

- RV B17.000291

-392.267

Dekking tekort P-wet re-integratie 2017

- Slotrapportage 2016

-624.895

Dekking taakstelling Jeugd 2017 a.g.v. mei- en sept.circ. 2016

- Slotrapportage 2016

-340.000

Onttrekking projectbudget SD

- Voortgangsrapportage 2017

-125.000

Voorstel Capaciteit bedrijfsvoering en beleid

- Voortgangsrapportage 2017

-125.000

Evaluatie SD & Nw sturingsintrumentarium

Totaal Ontrekkingen 2017

-1.887.405

Stortingen 2017

- Voortgangsrapportage 2017

150.286

Beschermd wonen resultaat 2015 Centrumgemeente Almere

Totaal Stortingen 2017

150.286

Saldo Reserve SD per 1-1-2018

2.947.739

Onttrekkingen 2018

- Actualisatie beleidsplan 2016

-95.000

Interventieteam/SCP

- Kadernota 2017

-46.000

Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF)

- RV B17.000291

-349.373

Dekking tekort P-wet re-integratie 2018

- Voortgangsrapportage 2017

-419.243

Voorstel Capaciteit bedrijfsvoering en beleid

- Voortgangsrapportage 2017

-1.480.743

Tekort begroting 2018 Jeugd

Totaal Ontrekkingen 2018

-2.390.359

Saldo Reserve SD per 1-1-2019

557.380

Onttrekkingen 2019

- Kadernota 2017

-46.000

Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF)

Totaal Ontrekkingen 2019

-46.000

Saldo Reserve SD per 1-1-2020

511.380

Nog beschikbaar

Overzicht stelpost Wmo stand Voortgangsrapportage 2017

Overzicht Stelpost Wmo

2017

2018

2019

2020

2021

Stelpost Wmo vóór Voortgangsrapportage 2017

538.467

523.733

474.818

474.818

474.818

VGR 2017 Mantelzorg

-100.000

-100.000

VGR 2017 Diverse investeringen voorveld Wmo

-235.000

-285.000

VGR 2017 2 fte Gids P-wet tijdelijk

-90.000

-180.000

VGR 2017 0,67 fte Wmo-gids tijdelijk (MEE)

-60.300

VGR 2017 0,5 fte administratie Wmo

-40.000

VGR 2017 gedekt uit positieve taakstelling Wmo BG

141.567

Saldo Stelpost Wmo Voortgangsrapportage 2017

113.467

0

474.818

474.818

474.818