Effecten meicirculaire 2017 Sociaal Domein

In de volgende tabel zijn de effecten van de meicirculaire op de integratie uitkeringen binnen het Sociaal Domein in kaart gebracht.

Meicirculaire 2017 Sociaal Domein Integratieuitkeringen

Wmo Huishoudelijke Ondersteuning

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Integratie-uitkering septembercirculaire 2016

2.401.267

2.401.267

2.401.267

2.421.789

2.522.439

2.522.439

Effect decembercirculaire 2016

Effect meicirculaire 2017

95.976

122.918

122.918

123.546

126.638

126.638

Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017

95.976

122.918

122.918

123.546

126.638

126.638

Integratie-uitkering meicirculaire 2017

2.497.243

2.524.185

2.524.185

2.545.335

2.649.077

2.649.077

Wmo Nieuw (AWBZ)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Integratie-uitkering septembercirculaire 2016

4.345.204

4.290.230

4.242.715

4.233.853

4.226.516

4.226.516

Effect decembercirculaire 2016

44.603

Effect meicirculaire 2017

139.954

385.454

383.799

414.615

414.380

406.966

Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017

184.557

385.454

383.799

414.615

414.380

406.966

Integratie-uitkering meicirculaire 2017

4.529.761

4.675.684

4.626.514

4.648.468

4.640.896

4.633.482

Jeugdhulp

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Integratie-uitkering septembercirculaire 2016

9.438.187

8.927.787

8.927.800

8.929.169

8.975.469

8.975.469

Effect decembercirculaire 2016

146.989

Effect meicirculaire 2017

1.081.548

1.596.925

1.596.925

1.657.614

1.659.631

1.659.628

Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017

1.228.537

1.596.925

1.596.925

1.657.614

1.659.631

1.659.628

Integratie-uitkering meicirculaire 2017

10.666.724

10.524.712

10.524.725

10.586.783

10.635.100

10.635.097

P-wet Re-integratie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Integratie-uitkering septembercirculaire 2016

798.693

749.811

771.876

789.355

832.399

832.399

Effect decembercirculaire 2016

Effect meicirculaire 2017

10.883

-38.220

-38.398

-38.324

-38.247

-18.172

Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017

10.883

-38.220

-38.398

-38.324

-38.247

-18.172

Integratie-uitkering meicirculaire 2017

809.576

711.591

733.478

751.031

794.152

814.227

P-wet WSW

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Integratie-uitkering septembercirculaire 2016

1.731.765

1.622.865

1.551.927

1.471.950

1.452.462

1.452.462

Effect decembercirculaire 2016

Effect meicirculaire 2017

-251.230

-229.491

-215.232

-194.246

-183.238

-197.760

Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017

-251.230

-229.491

-215.232

-194.246

-183.238

-197.760

Integratie-uitkering meicirculaire 2017

1.480.535

1.393.374

1.336.695

1.277.704

1.269.224

1.254.702

Totaal Integratie-uitkering Meicirculaire 2017 incl. Wmo HHO

19.983.839

19.829.545

19.745.597

19.809.321

19.988.449

19.986.586

Openstaande Taakstellingen Sociaal Domein

Openstaande taakstellingen SD huidige begroting t/m septembercirculaire 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

WSW (incl mutaties tussen sept '16 en mei '17)

268.238

268.238

-287.073

-367.050

-386.538

-386.538

Correctie WSW ten gunste/laste algemene middelen

-268.238

-268.238

287.073

367.050

386.538

386.538

Taakstelling WSW

0

0

0

0

0

0

Re-integratie (incl, mutaties tussen sept '16 en mei '17)

169.890

-139.328

-471.081

-453.602

-410.558

-410.558

Jeugdzorg

0

-556.905

-568.364

-566.995

-520.695

-520.695

Wmo nieuw (AWBZ)

-97.799

12.025

13.425

4.563

-2.774

-2.774

Huishoudelijke Ondersteuning

1.796

-55.312

-55.311

-34.789

65.861

65.861

Totaal openstaande taakstellingen t/m septembercirculaire 2016

73.887

-739.520

-1.081.331

-1.050.823

-868.166

-868.166

Openstaande taakstellingen SD huidige begroting t/m meicirculaire 2017

2017

2018

2019

2020

2021

2022

WSW

17.008

38.747

-502.305

-561.296

-569.776

-584.298

Correctie WSW (komt ten gunste/laste algemene middelen)

-17.008

-38.747

502.305

561.296

569.776

584.298

Taakstelling WSW

0

-0

-0

-0

-0

-0

Taakstelling Re-integratie

180.773

-177.548

-509.479

-491.926

-448.805

-428.730

Jeugdhulp

1.228.537

1.040.020

1.028.561

1.090.619

1.138.936

1.138.933

Inzet voortgangsrapportage 2017

-603.642

-1.040.020

0

0

0

0

Taakstelling Jeugdhulp

624.895

-0

1.028.561

1.090.619

1.138.936

1.138.933

Wmo nieuw (AWBZ)

86.758

397.479

397.224

419.178

411.606

404.192

Inzet voortgangsrapportage 2017 (tekort stelpost Wmo)

0

-141.567

0

0

0

0

Taakstelling Wmo nieuw (AWBZ)

86.758

255.912

397.224

419.178

411.606

404.192

Huishoudelijke Ondersteuning

97.772

67.606

67.607

88.757

192.499

192.499

Totaal openstaande taakstellingen t/m meicirculaire 2017

990.198

145.969

983.913

1.106.628

1.294.236

1.306.895

In de tabel wordt naast de effecten van de meicirculaire 2017 per transitie ook inzicht gegeven in de openstaande, nog in te vullen taakstellingen binnen het sociaal domein tot en met de meicirculaire 2017. Het effect van een circulaire wordt, positief of negatief, toegevoegd aan de taakstelling van de betreffende transitie.

Ten aanzien van de positieve taakstelling vanaf 2019 dient opgemerkt worden dat na 2018 wij nog niet uitgegaan zijn van reële begrotingen voor met name de Jeugdhulp. De tabel geeft een positieve taakstelling maar als uitgegaan wordt van een reële begroting dan is de positieve taakstelling, bij ongewijzigd beleid, niet voldoende om de kosten te dekken. Zoals aangegeven onder "Transities Sociaal Domein overkoepelend" zijn wij begonnen scenario's te ontwikkelen voor het financiële kader van de volgende beleidsperiode (2019 - 2022).