Mutaties reserves

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves inzichtelijk gemaakt (taakveld 0.10):

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.VR

Mutatie VR

Begroting na wijziging incl.VR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

Mutaties reserves prog.0

-2

-2

-

-2

Mutaties reserves prog.1

-

-

-

-

Mutaties reserves prog.2

-

-

-

-

Mutaties reserves prog.3

-

-

-

-

Mutaties reserves prog.4

-309

-309

-

-309

Mutaties reserves prog.5

-78

-1.790

-

-1.790

Mutaties reserves prog.6

-19

-19

-150

-169

Mutaties reserves prog.7

-

-

-

-

Mutaties reserves prog.8

-

-2.624

-

-2.624

Mutaties reserves prog.9

-1

-

-

-

Mutaties reserves prog. Alg. dekk.

1

-927

-

-927

Subtotaal lasten

-408

-5.671

-150

-5.821

Baten:

Mutaties reserves prog.0

70

90

210

300

Mutaties reserves prog.1

41

41

-

41

Mutaties reserves prog.2

26

26

24

50

Mutaties reserves prog.3

-

-

82

82

Mutaties reserves prog.4

10

290

25

315

Mutaties reserves prog.5

1.003

2.715

-

2.715

Mutaties reserves prog.6

-128

1.249

968

2.217

Mutaties reserves prog.7

-

-

-35

-35

Mutaties reserves prog.8

-

877

-

877

Mutaties reserves prog.9

133

133

-133

-

Mutaties reserves prog. Alg. dekk.

-

2.674

-

2.674

Subtotaal baten

1.155

8.095

1.141

9.236

Totaal mutaties reserves

746

2.423

991

3.414

Meerjarige effecten mutaties reserves 2017 tot en met 2021

De meerjarige mutaties reserves zijn:

Mutaties reserves meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo lasten en baten mutaties reserves (x 1.000):

Mutaties reserves

991

1.989

-

-

-

Totaal mutaties reserves meerjarig

991

1.989

Samenvatting mutaties reserves

De volgende inzet van reserves is verwerkt in deze Voortgangsrapportage:

Onttrekkingen:

2017

2018

Bestemmingsreserve Sociaal domein

€ 99.714

€ 1.899.986

Bestemmingsreserve zware beschoeiingen Ral en Pierland

€ 88.810

Bestemmingsreserves voor budgetoverhevelingen, conform besluitvorming bij de jaarstukken 2016

€ 777.238

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering, betreffende ICT-aanpassingen

€ 114.600

Totaal

€ 991.552

€ 1.988.796