Financiële effecten programma

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.VR

Mutatie VR

Begroting na wijziging incl.VR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

0.1

Bestuur

-1.928

-1.939

-

-1.939

0.2

Burgerzaken

-1.540

-1.670

-

-1.670

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-295

-295

7

-288

0.4

Overhead

-11.894

-12.637

-840

-13.477

0.5

Treasury

-7.928

-8.609

96

-8.513

0.61

OZB woningen

-478

-478

-

-478

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

-

0.64

Belastingen Overig

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

-1.408

-283

-136

-419

Subtotaal lasten

-25.471

-25.911

-873

-26.784

Baten:

0.1

Bestuur

28

28

-

28

0.2

Burgerzaken

609

709

-

709

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-

-

-

-

0.4

Overhead

603

459

-

459

0.5

Treasury

12.875

13.011

-80

12.931

0.61

OZB woningen

7.669

7.669

-

7.669

0.62

OZB niet-woningen

1.432

1.432

-

1.432

0.63

Parkeerbelasting

8

8

-

8

0.64

Belastingen Overig

1.390

1.390

-

1.390

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

51.755

51.972

1.927

53.899

0.8

Overige baten en lasten

16

16

-

16

Subtotaal baten

76.385

76.694

1.847

78.541

Verwacht exploitatieresultaat

50.915

50.786

971

51.757

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):

0.1

Bestuur

-

-46

-51

-52

-51

0.2

Burgerzaken

-

-

-

-

-

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

7

7

7

7

7

0.4

Overhead

-840

-402

-184

-150

-30

0.5

Treasury

15

12

9

6

3

0.61

OZB woningen

-

-

-

-

-

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

-

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen Overig

-

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

1.927

3.235

3.293

3.290

3.444

0.8

Overige baten en lasten

-136

45

45

45

45

Totaal meerjarig effect programma

973

2.851

3.119

3.146

3.418