Kunstgrasveld BAS

Met BAS-voetbal is afgesproken dat zij een eigen plan ontwikkelen om binnen de kaders van het college (budgettair neutraal) komen met een voorstel om over te gaan tot aanleg van een kunstgrasveld. Als gemeente hebben wij onze externe adviseur buitensport aangeboden aan BAS om hen te helpen bij de planontwikkeling. Inmiddels is het eerste voorstel ontvangen en hierover vinden gesprekken plaats voor een nadere concretisering. Op dit moment blijkt dat het voorstel nog niet geheel budgettair neutraal is te realiseren.

Buitensportaccommodaties (€ 85.290 vrijval, vanaf 2018 structurele kapitaallasten)

Het beheerplan Buitensport inclusief vervangingsinvesteringen en de programmering hiervan is geactualiseerd. Hierdoor is het een meer afgestemd plan op de daadwerkelijke vervangingen die op de gemeente Dronten afkomen. In de huidige situatie is het dagelijks- en jaarrond-onderhoud van de buitensport uitbesteed aan een externe partij. De vervangingsinvesteringen en het groot onderhoud worden apart aanbesteed en vraagt ook een veel specifiekere kennis. In de lopende begroting was er één stelpost voor de vervangingsinvesteringen en een post uitbestede werkzaamheden voor het opvangen van calamiteiten en schades. De nieuwe indeling heeft een onderscheid naar:

  • stelpost voor kapitaallasten van vervangingsinvesteringen; de daadwerkelijke vervanging van kunstgras, natuurgras, atletiekbaan e.d.;
  • inrichtingselementen (kleine vervangingen van hekwerken, ballenvangers e.d.);
  • post voor advieskosten (schouwen e.d.) en calamiteiten, waardoor snel gehandeld kan worden.

Door deze wijze van indeling binnen de nieuwe begroting wordt een betere aansluiting gevonden bij de daadwerkelijke kosten die er jaarrond zijn rond het beheer- en onderhoud van de buitensport. Dit is verwerkt en inzichtelijke gemaakt voor de komende 5 jaar.

De volgende uitgangspunten zijn hierbij in ogenschouw genomen:

  • budget voor advies- en calamiteiten is samengevoegd zodat er met het al bestaande budget voor inrichtingselementen er € 55.000 wordt geraamd. Deze kosten worden beiden op dezelfde ECL verantwoord. Dit budget was voorheen niet opgenomen in de begroting en wordt nu gedekt uit de vrijval van kapitaallasten (lees vooruitschuiven investeringen);
  • grote investeringen (boven de € 10.000) zijn opgenomen in een investeringsschema. De overige elementen worden naar behoefte vanuit het begrotingsbudget voor inrichtingselementen gedekt;
  • het vervangingsplan is op basis van de huidige situatie. Er is dus geen rekening gehouden met verzoeken voor bijvoorbeeld een andere ondergrond of moment van investeren;
  • LED verlichting is niet opgenomen in het voorliggende plan. Dit wordt doorgeschoven naar de volgende planperiode (2022-2027), waarbij de aanname is dat de techniek zover verbeterd is dat het dan een meer reële optie is. Tevens wordt op deze wijze kapitaalvernietiging tegengegaan omdat bestaande armaturen en masten nog niet geheel zijn afgeschreven.
  • Opmerking: In 2017 wordt al wel gestart met een onderzoek naar de verduurzaming van de buitensport (conform motie kadernota). Dit rapport wordt in december opgeleverd. Gestreefd wordt om dit gelijktijdig te laten behandelen met de Sportnota.

Het budgettaire effect op de meerjarenbegroting is tot 2019 positief als gevolg van het doorschuiven van geplande investeringen op basis van de technische staat. De jaren erna is er een negatief effect. Op basis van een tweejaarlijkse technische beoordeling, voor het eerst in 2019, zal er een actueel beeld ontstaan over nut en noodzaak van de opgenomen investeringen.

Toekomstvisie zwembaden

Op verzoek van de raad is onderzoek uitgevoerd naar aanvullende duurzaamheidsmaatregelen, deze zijn in het programma van eisen opgenomen. Aan de externe adviseur is opdracht gegeven om ons verder te begeleiden in de voorbereiding op de DBMO aanbesteding, het aanbestedingsproces zelf en de uitvoering.  In het proces worden ook de gebruikers  betrokken.
We verwachten dit jaar het onderzoek met Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant naar burgerparticipatie bij de beide buitenzwembaden af te ronden.

Overdracht kleedruimten buitensportvereniging

Het eigendom en beheer van de kleedaccommodaties wordt volgens een in de accommodatienota vastgestelde planning  overgedragen aan de buitensportverenigingen. De kleedkamers van AsvD Korfbal zijn inmiddels in eigendom en beheer van de korfbalvereniging.