Wijkgericht werken

De 5 wijknetwerken Dronter Koers richten zich op het oplossen van individuele zorgvragen. Om de betrokkenheid, leefbaarheid en participatie in de wijk te verhogen, is het gewenst om naast de wijknetwerken Dronter Koers, zowel op sociaal als fysiek vlak aandacht te hebben voor collectieve initiatieven, verbinding en samenwerking in de wijk. Hiervoor beginnen we klein, in stapjes en dichtbij. Sleutelwoorden zijn vertrouwen, verbinding en ruimte geven. Op basis van de gegevens uit de leefbaarheidsmeting, starten we in 4 wijken als pilot met een wijkgerichte aanpak. Daarnaast faciliteren we bij burgerinitiatieven die vanuit enthousiaste inwoners ontstaan (zie ook raadsbrief).

Front en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet (2017: € 90.000; 2018: € 280.300 gedekt uit stelpost Wmo; 6 fte jeugd verwerkt via jeugdbegroting)

In 2016 is formatieonderzoek uitgevoerd naar de benodigde capaciteit voor de uitvoering van de Dronter Koers. Als gevolg daarvan is met ingang van 2017:

  • De uitbreiding van het aantal Wmo-gidsen is op basis van het formatie-onderzoek structureel vastgesteld op 2,89 fte (een deel van de formatie was daarvoor op tijdelijke basis). Voor de jaren 2017 en 2018 is aanvullend tijdelijke formatie van 0,67 beschikbaar gesteld. Ook de capaciteit voor de administratie Wmo is voor 2017 en 2018 uitgebreid met 0,5 fte;
  • Het aantal jeugdgidsen is op basis van het formatie-onderzoek eveneens tijdelijk uitgebreid (raadsbrief 25 januari verstuurd) en er is extra capaciteit ingezet op de administratie Jeugd. In totaal gaat het om inzet van 6 fte extra (incidenteel). In de Kadernota 2018 is aangekondigd dat deze formatie in 2018 ook noodzakelijk is.
  • De formatie gidsen Participatiewet is vanaf de zomer 2017 tijdelijk uitgebreid met 2 fte.

Wij stellen voor de benodigde formatie voor de Wmo en Participatiewet 2017 en 2018 te bekostigen uit de stelpost Wmo en de benodigde formatie jeugdgidsen 2018 uit de bestemmingsreserve sociaal domein (zie samenvattende tabel net boven paragraaf financiële effecten programma 6 en paragraaf zelf).