Armoedebestrijding (budgettair neutraal verwerkt)

In de decembercirculaire 2016 en de meicirculaire 2017 zijn structurele middelen ter beschikking gesteld voor armoedebestrijding bij kinderen. In 2017 zijn de middelen € 193.873. Vanaf 2018 is het bedrag € 200.873 structureel. Zie ook de raadsbrief die 12 juni is verstuurd.

Participatiewet-inkomensdeel

Op 18 april 2017 is het "nader voorlopig budget 2017" voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAZ, IOAW en BBZ 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld op € 9.647.205.  Dit is € 806.846 hoger dan in 2016. De gemeente Dronten verstrekt op dit moment 667 uitkeringen, dat is 14 uitkeringen meer dan in dezelfde periode 2016. In 2017 is de verwachting dat we voor 25 personen loonkostensubsidie gaan verstrekken, ten opzichte van 13 in 2016. De verwachting is dat er in 2017 kan worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Participatiewet Inkomensdeel. Dit is afhankelijk van de definitieve toekenning van het budget, dat in oktober wordt vastgesteld, en overige ontwikkelingen die zich in 2017 nog kunnen voordoen.

Verrekening kwijtschelding riool met GRP (budgettair neutraal)

In het in 2016 vastgestelde GRP is bij de tariefvorming rekening gehouden met € 25.000 aan kwijtschelding. Deze wordt als baten geboekt op het taakveld 6.3 inkomensregelingen ten laste van taakveld 7.2 riolering.