Participatiewet

In de eerste helft van 2017 zijn de volgende zaken (bouwstenen) uit het projectplan opgepakt:

  1. Vanuit de bouwsteen ‘Transformatie gericht op werk’ wordt ingezet op de trajecten die zich richten op de verdere ontwikkeling van de regionale samenwerking in het regionaal werkbedrijf Flevoland, de doorontwikkeling van de werkgeversbenadering De Werkplek, de ontwikkeling van het netwerkplatform Werk en een samenwerkingsvorm met werkgevers in een coöperatief verband met afspraken voor meerdere klanten die op werkzaamheden bij bedrijven kunnen worden ingezet. Tot slot wordt waar mogelijk convenanten gesloten met grotere werkgevers. Een voorbeeld hiervan is dat in het kader van de uitbreiding van Van der Staay Foodgroup afspraken worden gemaakt om meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden;
  2. De bouwsteen ‘Informatievoorziening participatiewet’ is o.a. gericht op het transparant maken van werkzoekenden voor werkgevers. Via de website Dronten.zoektcollega.nl is dit inmiddels gerealiseerd. De website wordt goed bezocht door werkgevers. Daarnaast zal het werkgeverscontactteam gaan werken met WBS; een systeem waar de werkgeverscontacten in geregistreerd kunnen gaan worden en vacatures kunnen worden gedeeld;
  3. De bouwsteen ‘Nieuwe trajecten gericht op werk’ zet in op nieuwe trajecten om mensen nog beter naar werk te begeleiden. Een voorbeeld hiervan is de pilot ‘Brede aanpak statushouders’ (heet inmiddels trajecten arbeidstoeleiding statushouders) en Dronten beweegt naar Werk. Beide trajecten zijn positief ontvangen en deze pilots zijn omgezet in reguliere trajecten die beide in 2017 wederom van start zijn gegaan;
  4. De vierde bouwsteen zet in op projecten voor een ‘Efficiënte inzet van de middelen’ met het doel om de tekorten op de Participatiewet terug te dringen. Over de financiële dekking heeft de raad in april een besluit genomen.

Samenwerking met IMpact

Met betrekking tot de samenwerking met IMpact zijn de volgende punten te melden:

  • Begin 2017 zijn er al weer 26 nieuwe taal-werk trajecten gestart voor statushouders;
  • IMpact heeft ook voor 2017 begroot dat de gemeente Dronten 50 trajecten inkoopt. Tot en met de maand mei zijn er hiervan al 32 ingekocht;
  • Uit de meicirculaire van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het SW-subsidiebedrag per arbeidsjaar naar boven is bijgesteld van    € 24.609 naar € 25.240. IMpact heeft dit in de maandrapportage over Mei verwerkt. Dit werkt ook door in de verwachting van het eindresultaat 2017. Deze is nu begroot op een tekort van € 1.130.170;
  • Het tekort was begroot op € 1.425.900. Het aangepaste subsidie bedrag per arbeidsjaar is de reden voor de daling van het tekort.