Ambulant lokaal aanbod ondersteuning

In de inkoop 2017 is naast het bestaande aanbod begeleiding en behandeling ingezet op uitbreiding van het lokale aanbod specialistische behandeling, een en ander in afstemming met de regio Flevoland. Een aantal vrij gevestigde jeugd-GGZ aanbieders is met ingang van 2017 lokaal gecontracteerd om in te kunnen spelen op de lokale behoefte aan meer lokale vormen van met name gezinsbehandeling.

Regionale jeugdhulp
De primitieve begroting 2017 is binnen de toegekende middelen in de meicirculaire 2017 voor de jeugdhulp aangepast aan de realisatiecijfers 2016, met name voor de regionale onderdelen pleegzorg en 24-uurs verblijf (residentieel).

Met betrekking tot de specialistische jeugd-GGZ is het aanbod dat in Dronten wordt uitgevoerd versterkt. Met een grote aanbieder van specialistische jeugd-GGZ is afgesproken dat nog in 2017 behandeld zal gaan worden vanuit een locatie in Dronten.

De eerste kwartaalrapportage van de Aankoopcentrale bevat nog geen realisatiecijfers 2017, alleen prognoses. De tweede kwartaalrapportage 2017 van de Aankoopcentrale is niet beschikbaar ten tijde van de voorbereiding van de voortgangsrapportage.