Pilot Versterking Toegang 2017

In januari 2017 is de pilot Versterking Toegang van start gegaan. Wij voeren deze pilot uit in samenwerking met Samen Veilig Midden Nederland en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR). In deze pilot wordt de lokale vrijwillige toegang versterkt door de expertise van SAVE-begeleiding in te bedden in de toegang, uitgevoerd door de gidsen Jeugd Veilig Verder.

Samenwerkingsprotocol rondom huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 2 maart is tijdens het minisymposium Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling het "Samenwerkingsprotocol gemeente Dronten, Raad voor de Kinderbescherming Midden-Nederland, Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden Nederland en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering rondom huiselijk geweld en kindermishandeling" ondertekend. Eén van de nieuwe afspraken is de start van de pilot jeugdbeschermingstafels, georganiseerd door de gemeente. De jeugdbeschermingstafel heeft als doel een Raadsonderzoek met alle eventuele gevolgen van dien te voorkomen. Een laatste kans voor vrijwillige medewerking van ouders. Tot op heden hebben er 16 tafels plaats gevonden. De samenwerking tussen de gemeente Dronten en de Raad van de Kinderbescherming is hierdoor intensiever geworden en  wordt als positief ervaren.

Samenvatting onderwerpen 2017 per taakveld (Jeugd, Wmo en P-wet)

2017

2018

Onderdeel/ omschrijving

Sociaal domein algemeen budgettaire ontw . Jeugdhulp

0

-1.480.743

Sociaal domein algemeen Evaluatie beleidsplan

-125.000

0

Sociaal domein algemeen capaciteit bedrijfsvoering en beleid

-125.000

-419.243

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie/ W mo versterking voorveld

-335.000

-385.000

6.2 Wijkteams/ front en backoffice uitbreiding gidsen Wmo en P-wet

-90.000

-280.000

6.4 Begeleide participatie

150.286

Totaal

-524.714

-2.564.986

Dekking uit reserve SD

99.714

1.899.986

Dekking uit stelpost W mo

425.000

523.433

Dekking uit positieve taakstelling W mo BG

0

141.567

Voorgestelde dekking in Voortgangsrapportage 2017

524.714

2.564.986