Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving

Bedrag

Rapportage

Wethouder

Afdeling

Programma 6

- Budgetoverheveling Wmo Mantel- familiezorg

120.000

Slotrapportage

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Vroegsignalering armoedebeleid

15.000

Slotrapportage

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Beleidsplan armoede 2015-2018

49.840

Slotrapportage

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Project Participatiewet

20.000

Slotrapportage

Vis

MO

- Budgetoverheveling Wmo/HHT

240.000

Slotrapportage/jaarstukken

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Programmabudget Transities Sociaal Domein

34.000

Slotrapportage

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Project Transitie AWBZ

35.000

Slotrapportage

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Pilot Brede aanpak statushouders

102.120

Slotrapportage/jaarstukken

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Integratie en participatie statushouders

261.395

Jaarstukken

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Faciliteitenbesluit Opvangcentra

158.971

Jaarstukken

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Vluchtelingenwerk

49.060

Jaarstukken

Van Bergen

MO

- Budgetoverheveling Uitbestede werkzaamheden Wsw

11.060

Jaarstukken

Vis

MO

- Budgetoverheveling Projectbudget armoedebeleid

10.000

Jaarstukken

Van Bergen

MO

Totaal Programma 6

1.106.446

Budgetoverheveling Wmo Mantel- familiezorg

De werkzaamheden verlopen conform afspraak.

Budgetoverheveling Beleidsplan armoede 2015-2018

Eén van de bouwstenen van het armoedebeleid is 'Het beste idee van Dronten'. 17 Vrijwilligers(organisaties) hebben hun ideeën kenbaar gemaakt. Na beoordeling van de jury hebben acht initiatieven subsidie ontvangen.
Van het overgeheveld budget van € 49.840 is € 37.000 uitgegeven. Het restant hiervan wordt uitgegeven aan een volgende ronde van 'Het beste idee van Dronten' in het najaar van 2017.

Budgetoverheveling Projectbudget armoedebeleid

In de eerste maanden van 2017 is extra geïnvesteerd om het aantal aanbieders van sport en cultuur die aangesloten zijn op de pas van Dronten te verhogen. Het aantal aanbieders met een aanbod op sport en cultuur is gestegen van 30 (begin 2017) naar 52 aanbieders. Het aanbod waar inwoners hun tegoed in kunnen zetten is daarmee nagenoeg verdubbeld. 70% van de mensen met een minimuminkomen hebben hun tegoed op de Pas geactiveerd.

Budgetoverheveling Vroegsignalering armoedebeleid

In 2016 is gestart met trainingen vroegsignalering voor vrijwilligers van diverse maatschappelijke organisaties (kerken, Meerpaal, inloophuizen etc) en de professionals in de 5 wijknetwerken. In het eerste kwartaal van 2017 zijn deze trainingen afgerond. In mei is er nog een terugkommiddag georganiseerd voor alle circa 100 professionals en vrijwilligers die de trainingen hebben gevolgd.

Budgetoverheveling Project Participatiewet

Budget is ingezet voor de deelprojecten die nog doorlopen in 2017 (waaronder verkenning Coöperatie en netwerkplatform Kampen/Dronten).

Budgetoverheveling Wmo/HHT

Zoals bekend is deze regeling met een jaar verlengd. Daarom hebben we een beperkt deel van het budget overgeheveld, omdat de behoefte aan huishoudelijke hulptoelage (HHT) vrij gering is (zie tweede halfjaarrapportage sociaal domein 2016).

Budgetoverheveling Programmabudget Transities Sociaal Domein

Dit budget wordt ingezet voor continuering inhuur externe deskundigheid en capaciteit op het gebied van bedrijfsvoering (stuurcijfers, administratieve organisatie/ interne controle, contractbeheer, etc.)

Budgetoverheveling Project Transitie AWBZ

Dit budget wordt ingezet voor continuering inhuur externe deskundigheid en capaciteit (zie hierboven).

Budgetoverheveling Pilot Brede aanpak statushouders

De taal-werk trajecten die vanaf 2015 in de pilot ‘Brede aanpak statushouders’ zijn ingezet, worden ook in 2017 weer ingezet onder de noemer trajecten arbeidstoeleiding statushouders. In het eerste half jaar 2017 zijn er 26 statushouders aangemeld voor dit traject en 7 trajecten uit 2016 verlengd

Budgetoverheveling Integratie en participatie statushouders/ Faciliteitenbesluit Opvangcentra

Deze begrotingspost bevat de uitkering vanuit het faciliteitenbesluit en de middelen die zijn toegekend n.a.v. het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom.

In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk en integratie, onderwijs en zorg. Toekenning van de bedragen per gehuisveste statushouders (€ 4.430) vindt achteraf plaats op basis van de realisatiecijfers. In de september- en decembercirculaire heeft de toekenning plaatsgevonden op basis van de huisvesting statushouders t/m oktober 2016 (zie voortgang asielinstroom en statushouders). Zie de raadsbrief die op 6 april aan de raad is verzonden.

Budgetoverheveling Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk biedt de maatschappelijke begeleiding. Een traject maatschappelijk begeleiding duurt 18 maanden en loopt dus over de jaargrens heen.

Budgetoverheveling Uitbestede werkzaamheden Wsw

Er is advies gevraagd over aanpassing van de tekst van Gemeenschappelijke Regeling Kampen en Dronten. Het gaat om aanpassingen die vereist zijn op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. De kosten hiervan waren € 3.000.