Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving

Bedrag

Rapportage

Wethouder

Afdeling

Programma 0

- Budgetoverheveling Project digitaal archiveren

180.000

Voortg.rapp.

Van Amerongen

IM

- Budgetoverheveling Project digitaal archiveren

-52.841

Jaarstukken

Van Amerongen

IM

- Budgetoverheveling Zaakgericht Werken ´Mozard´

139.000

Voortg.rapp.

Van Bergen

Progr.Dienstverlening

- Budgetoverheveling Zaakgericht Werken ´Mozard´

120.000

Slotrapportage

Van Bergen

Progr.Dienstverlening

- Budgetoverheveling Project verbeteren Dienstverlening

120.000

Slotrapportage

Van Bergen

Progr.Dienstverlening

- Budgetoverheveling Pin only

30.000

Slotrapportage

Van Bergen

PZ

- Budgetoverheveling Doelmatigheidsonderzoek 213A

9.000

Slotrapportage

De Jonge

DOC

- Budgetoverheveling Programma Duurzaam Dronten

16.240

Jaarstukken

Van Amerongen

Directie

- Budgetoverheveling ICT

50.000

Voortg.rapp.

Van Amerongen

IM

- Budgetoverheveling frictiebudgetten bezuinigingen

40.000

Slotrapportage

Van Amerongen

DOC

- Budgetoverheveling doelmatig werken

30.000

Slotrapportage

Vis

Directie

Totaal Programma 0

681.399

Budgetoverheveling Project digitaal archiveren

In 2017 is er formatie ingehuurd om de digitale dienstverlening te continueren.
Er zijn projectopdrachten geschreven voor de digitaliseringstrajecten bouwdossiers, dossiers bouwtekeningen gemeentelijke gebouwen en dossiers ruimtelijke ordening.
Voor de afronding van de digitalisering van de milieudossiers wordt een externe projectleider ingehuurd, waarvan de werving medio juni is gestart.
In de loop van 2017 zullen er voorts opdrachten worden verstrekt aan externe dienstverleners voor het laten scannen van de in dit kader relevante dossiers.
Als laatste stap in het project wordt de inzage door derden van de ingescande dossiers geborgd. Waarschijnlijk zal dit eerst in 2018 worden gerealiseerd.

Budgetoverheveling Zaakgericht Werken 'Mozard'

Dit project verloopt volgens planning en er zijn geen bijzonderheden.

Budgetoverheveling Project verbeteren Dienstverlening

De afgelopen periode is de focus ook weer gericht geweest op de verbetering van de dienstverlening.

De telefonische dienstverlening heeft een stevige impuls gekregen. Medewerkers van het Klant Contact Centrum zijn getraind om de dienstverlening te optimaliseren.  Inwoners die met de gemeente bellen, ontvangen van het KCC zo veel mogelijk in één keer het goede antwoord op hun vraag.

Wij gebruiken steeds meer de sociale media om onze inwoners, bedrijven en instellingen te informeren. Ook weten zij ons steeds vaker via de sociale media kanalen te vinden. Met behulp van een webcare systeem houden we daarom bij wat en hoe er op sociale media over de gemeente Dronten wordt gesproken, zodat wij hierop actief en adequaat kunnen reageren.

De website levert een goede bijdrage aan onze dienstverlening. Bezoekers weten de gezochte informatie snel te vinden en maken veelvuldig gebruik van ons digitale loket. De klantwaarderingscijfers voor dit kanaal zijn boven het landelijke gemiddelde. Dit houden we graag vast. Daarom blijven we de website ontwikkelen door bijvoorbeeld de zoekmachine van de website structureel aan te vullen met de veelgebruikte zoektermen. Daardoor worden de bezoekers snel naar de juiste informatie op de website geleid.

We passen de structuur en vormgeving aan om de dienstverlening te verbeteren. Wettelijke verplichtingen ten aanzien van toegankelijkheidseisen zorgen ook voor doorlopende aanpassingen.

Budgetoverheveling Pin only

Het project Pin Only, waarvoor nog € 30.000 staat gereserveerd zal starten in het 4e kwartaal 2017.
Het doel is om zoveel mogelijk betalingen voor producten van Publiekszaken via de pin te laten verlopen. Wel zal het mogelijk blijven voor betalende klanten om dit cash te kunnen doen.

Budgetoverheveling Doelmatigheidsonderzoek 213A

In verband met de extra werkzaamheden in het kader van de organisatieontwikkeling wordt in 2017 geen 213a onderzoek uitgevoerd. Het overgehevelde budget 2016 wordt ingezet ter dekking van verbetering doelmatigheid in het kader van de organisatieontwikkeling.

Budgetoverheveling Programma Duurzaam Dronten

De budgetoverheveling vanuit 2016 is volledig ingezet voor het klimaatbeleidsplan. Dit klimaatbeleidsplan is opgesteld door de Aeres Hogeschool in samenwerking met lokale ondernemers. Het klimaatbeleidsplan is in concept klaar en zal in route gebracht worden voor besluitvorming in de gemeenteraad.

Budgetoverheveling ICT

Deze budgetoverheveling betreft de noodzakelijke overgang van het database management systeem Oracle van versie 11 naar versie 12. Dit kon niet eerder dan in 2017 worden uitgevoerd, omdat een behoorlijk aantal voor de gemeente belangrijke applicaties van leverancier Centric nog niet geschikt gemaakt waren voor versie 12 van Oracle.

Budgetoverheveling frictiebudget bezuinigingen 2015-2018

Het frictiebudget wordt in 2017 en 2018 ingezet op de nog openstaande thema's zoals in de slotrapportage 2016 aangegeven.

Budgetoverheveling doelmatig werken

Het budget wordt in 2017 ingezet voor de doorontwikkeling van de organisatie.