In de begroting is structureel € 142.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post voor 2017 tot en met deze rapportage is in de volgende tabel weergegeven.

Omschrijving

Datum

Bedrag

Stand post éénmalig onvoorzien 2017

01-01-17

142.000

Inzet 2017

Fietspad Dronten - Swifterbant

B16.003098

-15.000

Nadeelcompensatie exploitant

B16.003057

-5.684

Culturele route Dronten op tegels

B17.000185

-7.500

Erfgoedmagazine Dronten

B17.001049

-12.605

Wandschildering P. van Soest

B17.000383

-11.000

+ = voordeel, - = nadeel

Er zijn geen claims gelegd op deze post onvoorzien hoger dan het grensbedrag van € 15.000, hetgeen valt binnen de grenzen van het mandaat van het college.