Financiële effecten programma

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt:

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.VR

Mutatie VR

Begroting na wijziging incl.VR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.242

-2.552

-872

-3.424

6.2

Wijkteams

-3.154

-3.577

-1.072

-4.649

6.3

Inkomensregelingen

-12.511

-12.576

-1.047

-13.623

6.4

Begeleide participatie

-3.222

-4.163

76

-4.087

6.5

Arbeidsparticipatie

-12

-32

-

-32

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-5.865

-5.634

-296

-5.930

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.632

-2.632

772

-1.860

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-6.105

-6.105

-698

-6.803

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-715

-715

-116

-831

Subtotaal lasten

-36.458

-37.986

-3.253

-41.239

Baten:

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

72

75

42

117

6.2

Wijkteams

-

66

-

66

6.3

Inkomensregelingen

9.233

9.233

868

10.101

6.4

Begeleide participatie

-

263

-

263

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6

6

150

156

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

775

660

-

660

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

Subtotaal baten

10.086

10.303

1.060

11.363

Verwacht exploitatieresultaat

-26.372

-27.684

-2.191

-29.875

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-830

-142

-

-

-

6.2

Wijkteams

-1.072

-1.086

-1.584

-1.644

-1.646

6.3

Inkomensregelingen

-178

-176

-176

-176

-176

6.4

Begeleide participatie

76

88

253

233

198

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-146

-217

-357

-388

-484

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

772

677

21

21

21

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-698

-2.497

31

31

31

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-116

-251

-

-

-

Totaal meerjarig effect programma

-2.192

-3.604

-1.812

-1.923

-2.056